Glossary zaczynające się od P

Payaut ratio

Współczynnik wypłaty dywidendy, czyli iloraz wartości wypłaconej dywidendy i wyniku netto spółki, w procentach.

PSR

Polskie Standardy Rachunkowości