10.2 Hierarchia wartości godziwej

W oparciu o dane wejściowe wykorzystywane przy ustalaniu wartości godziwej, poszczególne składniki aktywów i zobowiązań, dla których zaprezentowano wartość godziwą, klasyfikowane są do następujących poziomów:

 • Poziom I – aktywa i zobowiązania wyceniane na bazie cen notowanych (nieskorygowanych) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów i zobowiązań. Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  • płynne notowane dłużne papiery wartościowe;
  • akcje i certyfikaty inwestycyjne notowane na giełdach;
  • instrumenty pochodne notowane na giełdach.
 • Poziom II – aktywa i zobowiązania, których wycena opiera się na danych wejściowych innych niż ceny notowane zaliczane do Poziomu I, które są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (bazujący na cenach). Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  • nienotowane dłużne papiery wartościowe oraz niepłynne notowane dłużne papiery wartościowe (w tym nieskarbowe papiery dłużne emitowane przez inne podmioty finansowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty niefinansowe);
  • instrumenty pochodne inne niż notowane na giełdach;
  • jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
  • nieruchomości inwestycyjne lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wycenione przy zastosowaniu metody porównawczej, obejmujące wolne grunty pod zabudowę i niektóre mniejsze i mniej wartościowe budynki (w tym lokale mieszkalne, garaże itp.);
  • zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych;
  • kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta.
 • Poziom III – aktywa, których wycena opiera się na danych wejściowych niemożliwych do zaobserwowania na rynkach (dane wejściowe nieobserwowalne). Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  • nieruchomości inwestycyjne lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wycenione przy zastosowaniu metody dochodowej lub metody pozostałościowej;
  • należności od klientów z tytułu kredytów oraz zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów.

W sytuacji gdy do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań używane są dane wejściowe klasyfikowane do różnych poziomów hierarchii wartości godziwej, wyceniany składnik przypisuje się do najniższego poziomu, z którego pochodzą dane wejściowe, mające istotny wpływ na całość wyceny.

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej na 31 grudnia 2015 Poziom I Poziom II Poziom III Razem
Aktywa
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 6 687 993 1 039 980 - 7 727 973
Instrumenty kapitałowe 195 689 386 534 - 582 223
Dłużne papiery wartościowe 6 492 304 653 446 - 7 145 750
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 13 107 367 138 093 - 13 245 460
Instrumenty kapitałowe 2 274 757 109 797 - 2 384 554
Dłużne papiery wartościowe 10 832 610 28 296 - 10 860 906
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu 3 341 659 4 061 284 - 7 402 943
Instrumenty kapitałowe 1 053 043 3 024 161 - 4 077 204
Dłużne papiery wartościowe 2 278 680 73 683 - 2 352 363
Instrumenty pochodne 9 936 963 440 - 973 376
Pochodne instrumenty zabezpieczające - 139 578 - 139 578
Nieruchomości inwestycyjne - 117 305 1 054 4161) 1 171 721
Aktywa przeznaczone do sprzedaży - 89 808 1 413 4861) 1 503 294
Zobowiązania
Instrumenty pochodne 36 078 904 406 - 940 484
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych - 656 449 - 656 449
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) - 392 914 - 392 914

1) Zmniejszenie wartości nieruchomości inwestycyjnych wynika z zakwalifikowania części nieruchomości jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Dodatkowe informacje na ten temat zaprezentowano w punkcie 41.

 

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej na 31 grudnia 2014 Poziom I Poziom II Poziom III Razem
Aktywa
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 523 930 458 234 - 2 982 164
Instrumenty kapitałowe 357 732 189 567 - 547 299
Dłużne papiery wartościowe 2 166 198 268 667 - 2 434 865
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 12 503 393 67 744 - 12 571 137
Instrumenty kapitałowe 1 444 157 38 440 - 1 482 597
Dłużne papiery wartościowe 11 059 236 29 304 - 11 088 540
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu 2 990 261 3 535 086 - 6 525 347
Instrumenty kapitałowe 1 572 464 2 890 941 - 4 463 405
Dłużne papiery wartościowe 1 415 953 99 586 - 1 515 539
Instrumenty pochodne 1 844 544 559 - 546 403
Nieruchomości inwestycyjne - 161 092 2 074 970 2 236 062
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1) - 69 259 60 001 129 260
Zobowiązania
Instrumenty pochodne 19 032 606 812 - 625 844
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych - 856 865 - 856 865
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) - 587 267 - 587 267

1) Dodatkowe informacje na temat aktywów przeznaczonych do sprzedaży przedstawiono w punkcie 41.

 

Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Nieruchomości biurowe 551 163 929 977
Nieruchomości handlowe - 230 270
Nieruchomości magazynowe 486 660 891 690
Pozostałe 16 593 23 033
Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III, razem 1 054 416 1) 2 074 970

1) Zmniejszenie wartości nieruchomości inwestycyjnych wynika z zakwalifikowania części nieruchomości jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Dodatkowe informacje na ten temat zaprezentowano w punkcie 41.

 

Aktywa i zobowiązania, dla których ujawniana jest wartość godziwa na 31 grudnia 2015 Poziom I Poziom II Poziom III Razem
Aktywa        
Jednostki wyceniane metodą praw własności - EMC 55 283 - - 55 283
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 19 665 121 155 209 - 19 820 330
Pożyczki        
Dłużne papiery wartościowe - 2 768 285 - 2 768 285
Należności od klientów z tytułu kredytów - - 30 331 615 30 331 615
Pożyczki - 1 926 664 - 1 926 664
Zobowiązania        
Zobowiązania wobec banków - 475 809 124 831 600 640
Zobowiązania wobec klientów - - 33 665 013 33 665 013
Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych (Alior Bank) - 2 301 507 - 2 301 507
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych - 3 573 225 - 3 573 225
Zobowiązania podporządkowane (Alior Bank) - 758 560 - 758 560
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach - 152 502 - 152 502

Aktywa i zobowiązania, dla których ujawniana jest wartość godziwa na 31 grudnia 2014 Poziom I Poziom II Poziom III Razem
Aktywa        
Jednostki wyceniane metodą praw własności - EMC 52 737 - - 52 737
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 20 443 747 3 080 645 - 23 524 392
Pożyczki        
Dłużne papiery wartościowe - 3 091 685 - 3 091 685
Pożyczki - 2 398 454 - 2 398 454
Zobowiązania        
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych - 2 180 294 - 2 180 294
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach - 520 383 - 520 383