48. Inne zobowiązania

Inne zobowiązania 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Koszty do zapłacenia 1 008 246 743 655
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej 272 153 250 867
Zarachowane koszty wynagrodzeń 114 245 131 759
Zarachowane koszty reasekuracji 412 227 214 268
Zarachowane nagrody dla pracowników 86 283 94 558
Pozostałe 123 338 52 203
Przychody pobierane z góry 116 682 33 374
Pozostałe zobowiązania 2 553 083 3 042 482
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 696 166 686 714
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 96 718 94 384
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego 34 576 30 001
Rozrachunki publiczno-prawne 51 538 25 701
Zobowiązania wobec pracowników 9 110 13 106
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 11 247 11 794
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 572 240 444 089
Zobowiązania z tytułu zakupu trzeciej transzy akcji Alior Banku 341 709 -
Zobowiązania wobec akcjonariuszy PZU z tytułu dywidend 2 982 1 471 120
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 122 078 89 787
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe 175 786 133 359
Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową 183 574 -
Rezerwa na odstąpienia 94 045 -
Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku 66 941 -
Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej 11 113 -
Pozostałe 83 260 42 427
Inne zobowiązania, razem 3 678 011 3 819 511

Na 31 grudnia 2015 roku i na 31 grudnia 2014 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, ze względu na fakt, że ponad 98% to zobowiązania krótkoterminowe.

Inne zobowiązania wg wymagalności 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Do 1 roku 3 627 723 3 783 663
Powyżej 1 roku do 5 lat 41 571 33 025
Powyżej 5 lat 8 717 2 823
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem 3 678 011 3 819 511

Sekcja zawiera:

48.1 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

48.2 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego