35. Aktywa finansowe

Ze względu na zmianę celu wykorzystania aktywów od 1 stycznia 2015 roku dokonano przeklasyfikowania części aktywów wykazywanych do tej pory jako aktywa dostępne do sprzedaży do aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności. Wartość bilansowa aktywów na moment reklasyfikacji wynosiła 83 620 tys. zł. Wartość bilansowa na 31 grudnia 2015 roku wynosi 81 767 tys. zł.

Opisane powyżej przeniesienie było jedynym przeklasyfikowaniem instrumentów finansowych z grup wykazywanych w wartości godziwej do grup wykazywanych wg kosztu lub zamortyzowanego kosztu dokonanym w 2015 roku. W 2014 roku nie dokonano tego typu reklasyfikacji.

Sekcja zawiera:

35.1 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

35.2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

35.3 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

35.4 Pożyczki