29.1 Odroczone koszty akwizycji w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 1 stycznia – 31 grudnia 2015 1 stycznia – 31 grudnia 2014
Wartość netto na początek okresu 644 451 546 476
Odroczone koszty akwizycji 1 149 975 1) 689 604
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy (714 632) (572 310)
Przeniesienia aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 2.4.12) - (15 136)
Różnice kursowe (1 487) (4 183)
Wartość netto na koniec okresu 1 078 307 644 451

1) Wzrost odroczonych kosztów akwizycji wynika przede wszystkim z odraczania części pośrednich kosztów akwizycji (dodatkowe informacje przedstawiono w punkcie 6.2.5) oraz konsolidacji AAS Balta, Lietuvos Draudimas AB oraz Link4 za pełny rok obrotowy.

2) Zmniejszenie odroczonych kosztów akwizycji zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.