38.1 Inne należności

Inne należności 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 45 441 153 174
Należności z tytułu rozliczeń kart płatniczych 148 690 -
Należności od Metro Projekt sp. z o.o. - 109 478
Rozliczenia prewencyjne 62 111 64 647
Należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego 9 663 9 081
Należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 782 735 758 394
Należności z tytułu dostaw i usług 269 637 117 242
Należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 40 414 34 086
Należność z tytułu wpłat na zakup akcji - 20 890
Należności od banków 26 287 -
Pozostałe 68 529 79 675
Inne należności, razem 1 453 507 1 346 667

Kwestie związane z należnościami od Metro Projekt sp. z o.o. zostały opisane w punkcie 53.6.

W pozycji „Należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów” wykazywane są należności związane z zawartymi, lecz nierozliczonymi transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych.