Klienci i oferta produktowa

Z usług i produktów Grupy PZU korzysta obecnie blisko 16 mln klientów
 w Polsce, z czego ok. 12 mln z nich z grupowych i indywidualnie kontynuowanych ubezpieczeń na życie. Oferta Grupy PZU jest najszerszą ubezpieczeniowo – inwestycyjną ofertą na polskim rynku.

Klienci Grupy PZU


Przeprowadzone w 2015 roku badania wykazały, że poziom zadowolenia klientów, na rzecz których w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzona była likwidacja szkody przez PZU lub miały miejsce wypłaty świadczenia przez PZU Życie, jest o 7 p.p. wyższy niż u konkurentów.

Przeprowadzone w 2015 roku badania wykazały, że poziom zadowolenia klientów, na rzecz których w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzona była likwidacja szkody przez PZU lub miały miejsce wypłaty świadczenia przez PZU Życie, jest o 7 p.p. wyższy niż u konkurentów. Klient indywidualny korzysta średnio z 1,5 produktów Grupy PZU. Wśród klientów Grupy wskaźnik NPS (Net Promoter Score) wyniósł 11%1. Z kolei, wśród klientów Link4 wskaźnik NPS wyniósł 10%, i był wyższy o 3 p.p. niż
u konkurentów z rynku direct2.

Grupa PZU konsekwentnie stara się być jak najbliżej swoich obecnych i potencjalnych klientów - ich potrzeb, ambicji i aspiracji. Wszystkie podejmowane działania – od koncepcji produktów ubezpieczeniowych, przez kanały kontaktu z klientami, po działalność z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu są zaprojektowane tak, by oferta PZU była jak najlepiej dopasowana do wymagań jej klientów. Celem Grupy jest możliwie najlepsze zaadresowanie ich wymagań na każdym poziomie wzajemnych relacji - od wyboru produktów ubezpieczeniowych przez preferencje dotyczące kanałów komunikacji i sprzedaży po kwestie związane z likwidacją szkód i wypłatą świadczeń. W swoich działaniach Grupa wykorzystuje narzędzia i metody Big Data, wspomagające segmentację i profilowanie klientów (zarówno indywidualnych jak i korporacyjnych), indentyfikację czynników wpływających na rezygnacje klientów, czy lepsze adresowanie potrzeb klientów poprzez zastosowanie modeli predykcyjnych.

Oferta Produktowa

Oferta Grupy PZU jest najszerszą ubezpieczeniowo – inwestycyjną ofertą na rynku polskim. Obejmuje ponad 300 rodzajów ubezpieczeń i produktów inwestycyjnych skierowanych do wszystkich Segmentów Klientów.

Ochrona mienia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem cudzej własności Ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków Pomnażanie oszczędności Zabezpieczenie przyszłości bliskich Przygotowania do emerytury Ochrona zdrowia
 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC
 • Pozostałe ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Usługi
  assistance
 • Produkty strukturyzowane
 • Jednostki uczestnictwa TFI
 • Produkty grupowe i indywidualnie kontynuowane
 • Indywidualne ubezpieczenia ochronne
 • II filar emerytalny– OFE
 • III filaremerytalny (PPE,IKE i IKZE)
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Ubezpieczenia lekowe
 • Usługi w zakresie ochrony zdrowia: opieka podstawowa i pakiety usług dodatkowych
 

Produkty ubezpieczeniowe Grupy oferowane są pod dwiema komplementarnymi markami: bardziej tradycyjną marką PZU i kojarzoną z kanałami sprzedaży direct marką Link4.

Istotny nacisk kładziony jest przy tym na innowacyjny charakter oferty produktowej. PZU jako pierwsza instytucja w Polsce utworzyła Dobrowolny Fundusz Emerytalny i zaproponowała Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Od kilku lat Grupa przeznacza istotne środki na rozwój oferty w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Grupa jako pierwsza wprowadziła na polski rynek ubezpieczenie lekowe.

Ofertę Grupy uzupełnia szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych - otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych, jak i produktów emerytalnych – otwartych funduszy emerytalnych, indywidualnych kont emerytalnych, indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego z dobrowolnym funduszem emerytalnym, pracowniczych programów emerytalnych. Grupa oferuje rozwiązania inwestycyjne dostosowane do potrzeb wszystkich typów inwestorów, w tym między innymi nowatorskie pracownicze programy emerytalne optymalizujące korzystanie z przywilejów podatkowych związanych z indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE) i kontami zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Kanały sprzedaży i obsługi klientów

Istotnym elementem oferty Grupy jest największa na polskim rynku ubezpieczeniowo - inwestycyjnym sieć placówek własnych i innych możliwości kontaktu klienta z PZU. Obok 414 placówek własnych, Grupa stawia do dyspozycji klientów ponad 9 000 Agentów współpracujących z nią na zasadach wyłączności, ponad 3 100 multiagencji, blisko 1 000 brokerów ubezpieczeniowych, kanały direct (internet, call centre) oraz sieć sprzedaży 10 współpracujących banków i 6 innych partnerów strategicznych.

Przedstawione dane są skumulowanym wynikiem pomiarów miesięcznych od stycznia do grudnia 2015 roku

1 Badanie realizowane miesięcznie przez GFK Polonia na zlecenie PZU. Przedstawione dane są skumulowanym wynikiem pomiarów miesięcznych od stycznia do grudnia 2015 roku

2 Badanie realizowane miesięcznie przez GFK Polonia na zlecenie PZU.