19. Koszty akwizycji

Koszty akwizycji według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Zużycie materiałów i energii 29 278 28 754
Usługi obce 121 243 87 212
Podatki i opłaty 5 912 5 791
Koszty pracownicze 511 482 406 247
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 18 334 13 432
Amortyzacja wartości niematerialnych 29 691 19 111
Inne, w tym: 2 102 823 1 701 745
- prowizje z działalności bezpośredniej 1 820 766 1 644 032
- reklama 89 255 43 576
- prowizje z działalności pośredniej 185 363 6 543
- pozostałe 7 439 7 594
Zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji (442 458) (115 268)
Koszty akwizycji, razem 2 376 305 2 147 024