16. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Prowizje z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego 6 443 7 162
Rozwiązanie rezerw 24 333 1) 34 773 2)
Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze 33 121 30 966
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 13 544 (6 613)
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług przez spółki nieubezpieczeniowe 409 940 295 222
Przychody z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 188 516 69 381
Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej 45 321 35 434
Pozostałe 82 214 71 308
Pozostałe przychody operacyjne, razem 803 432 537 633

1) W pozycji wykazano m. in. efekt rozwiązania rezerwy na kary nałożone przez UOKiK (11 290 tys. zł).

2) W pozycji wykazano m. in. efekt rozwiązania rezerwy na koszty zamknięcia projektu GraphTalk (28 785 tys. zł).