26. Wartość firmy

Wartość firmy 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 (przekształcone)
Alior Bank 720 569 -
Lietuvos Draudimas AB 358 766 358 835
Segment ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Link4) 221 377 221 377
Oddział Codan 112 303 112 319
AAS Balta 38 251 38 258
Spółki medyczne 49 633 29 580
Pozostałe 5 546 8 675
Wartość firmy, razem 1 506 445 769 044
   
Zmiana stanu wartości firmy 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014 (przekształcone)
Wartość firmy brutto na początek okresu 776 076 20 123
Zmiany w okresie: 735 448 755 953
- nabycie Alior Banku 720 569 1) -
- nabycie Lietuvos Draudimas AB - 358 8352)
- nabycie Link4 - egment ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych - 221 3773)
- nabycie Oddział Codan - 110 399
- nabycie AAS Balta - 37 348
- nabycie pozostałych jednostek 20 053 29 651
- sprzedaż PZU Lietuva (3 128)  -
- różnice kursowe (2 046) (1 657)
Wartość firmy brutto na koniec okresu 1 511 524 776 076
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (7 032) (11 604)
Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości z tytułu różnic kursowych 1 953 4 572
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (5 079) (7 032)
Wartość firmy netto na koniec okresu 1 506 445 769 044

1) Informacje o nabyciu Alior Banku zaprezentowano w punkcie 2.4.6.1.

2) Zmiana wartości firmy wynika z ostatecznego rozliczenia nabycia akcji Lietuvos Draudimas AB, opisanego w punkcie 2.4.6.3.

3) Zmiana wartości firmy wynika z ostatecznego rozliczenia nabycia akcji Link4, opisanego w punkcie 2.4.6.2.

Test na utratę wartości

Test na utratę wartości polega na porównaniu wartości księgowych (łącznie z przypisaną wartością firmy) i wartości odzyskiwalnych jednostek generujących przepływy pieniężne (ang. cash generating unit, CGU), do których zaalokowano wartość firmy. W przypadku spółek zagranicznych oraz polskich spółek nieubezpieczeniowych za CGU uważa się poszczególne spółki, względnie ich oddziały zagraniczne, które podlegają oddzielnemu monitorowaniu wewnętrznemu. W trakcie ostatecznego rozliczenia ceny nabycia, wartość firmy z tytułu nabycia Link4 została w całości alokowana do segmentu ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, który ze względu na skalę integracji działalności Link4 z PZU w ramach realizacji strategii dwóch marek, zakładającej osiągnięcie synergii z tytułu zarządzania portfelem klientów masowych oraz sprzedaży dodatkowych produktów ubezpieczeniowych, jest najmniejszym CGU, do której wartość firmy może być przypisana. Test na utratę wartości firmy sporządzono na 31 grudnia 2015 roku.

Na potrzeby testu wartość bilansowa netto segmentu ubezpieczeń masowych została ustalona w oparciu o alokację aktywów netto Grupy PZU. Alokacji dokonano w proporcji, w jakiej hipotetyczny kapitałowy wymóg wypłacalności, który można przypisać do segmentu ubezpieczeń masowych, pozostaje do całkowitego kapitałowego wymogu wypłacalności.

Wartość odzyskiwalną poszczególnych CGU ustalono w oparciu o wartość użytkową jednostek, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu o najbardziej aktualne zatwierdzone przez Grupę PZU projekcje finansowe, których okres nieprzekraczający 5 lat przedstawiono w tabeli poniżej. Stopy dyskontowe użyte na potrzeby testu jednostek ubezpieczeniowych oraz Alior Banku ustalono na poziomie kosztu kapitału własnego. W przypadku spółek medycznych użyto średniego ważonego kosztu kapitału (ang. Weighted average cost of capital, WACC). Koszt kapitału własnego został ustalony zgodnie z modelem CAPM. Ponadto w uzasadnionych przypadkach dokonano poprawek z tytułu wielkości firmy (ang. size premium). Stopy wolne od ryzyka ustalono w oparciu o rentowność 10-letnich obligacji rządowych kraju siedziby CGU, współczynniki beta oparto o współczynniki podobnych podmiotów notowanych. Premie rynkowe wyniosły 5,5% (w 2014 roku: 5,5-6,0%). W przypadku podmiotów ubezpieczeniowych oraz Alior Banku prognozowane przepływy pieniężne uwzględniają konieczność utrzymania odpowiedniego poziomu środków lub funduszy własnych (dla oddziałów, które nie zarządzają inwestycjami, pro-forma alokowano aktywa zarządzane na poziomie spółki macierzystej). Wskaźniki wzrostu po okresie prognozy ustalono uwzględniając długoterminowe perspektywy rozwoju rynku, na którym działa dana jednostka. W przypadku podmiotów ubezpieczeniowych działających w krajach bałtyckich uwzględniono poprawkę z tytułu oczekiwanego wzrostu wskaźnika penetracji ubezpieczeń (udział składek ubezpieczeniowych w PKB) na poziomie 0,2-0,3 pp. W pozostałych przypadkach wskaźniki wzrostu nie przekraczają długoterminowych prognoz rozwoju PKB danego kraju w ujęciu nominalnym.

Jednostka generująca przepływy pieniężne31 grudnia 201531 grudnia 2014
 Stopa dyskontowaStopa wzrostu po okresie prognozHoryzont projekcji finansowychStopa dyskontowaStopa wzrostu po okresie prognozHoryzont projekcji finansowych
Lietuvos Draudimas AB 5,6% 3,7% 4 lata 6,6% 3,7% 5 lat
AAS Balta 5,8% 3,8% 4 lata 6,3% 3,8% 5 lat
Oddział Codan 5,8% 3,5% 4 lata 5,5% 3,5% 5 lat
Segment ubezpieczeń masowych 1) 7,5% 2,5% 5 lat 7,8% 2) 2,5% 2) 5 lat 2)
Alior Bank 8,9% 3,0% 5 lat nd. nd. nd.
Spółki medyczne 6,6-9,1% 2,0-3,0% 4-5 lat 7,2% 3,0% 4-5 lat

1) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia Link4.

2) Na 31 grudnia 2014 roku, w okresie prowizorycznego rozliczenia ceny nabycia, test na utratę wartości wykonano na poziomie spółki Link4 i założenia do tego testu zaprezentowano w kolumnach oznaczonych datą 31 grudnia 2014.

W wyniku przeprowadzonego testu nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. W tabeli poniżej podano nadwyżkę wartości odzyskiwalnych ponad wartości księgowe oraz maksymalne stopy dyskontowe i minimalne krańcowe stopy wzrostu po okresie prognoz, wykorzystanie których powoduje zrównanie wartości bilansowych i odzyskiwalnych poszczególnych CGU.

Jednostka generująca przepływy pieniężne31 grudnia 201531 grudnia 2014
 Nadwyżka(w tys. zł)Wartość krańcowa stopy dyskontowejWartość krańcowa stopy wzrostu po okresie prognozNadwyżka(w tys. zł)Wartość krańcowa stopy dyskontowejWartość krańcowa stopy wzrostu po okresie prognoz
Lietuvos Draudimas AB 693 103 7,5% 0,6% 676 160 8,9% 0,9%
AAS Balta 728 326 14,4% (23,4%) 602 798 13,7% (7,7%)
Oddział Codan 109 091 8,3% (13,9%) 442 738 12,9% (7,2%)
Segment ubezpieczeń masowych 6 264 698 1) 28,2% nd. 2) 220 411 3) 9,7% 3) (0,7%) 3)
Alior Bank 1 383 491 4) 10,4% 1,5% nd. nd. nd.
Spółki medyczne 52 773 8,2-13,9% (5,6%)-2,3% 18 555 9,2% - 9,3% 0,1% - 0,5%

1) Nadwyżka wartości odzyskiwalnej segmentu ubezpieczeń masowych nad jego wartością bilansową wraz z zaalokowaną do tego segmentu wartością firmy z tytułu nabycia Link4.

2) Wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie prognozy jest wyższa niż wartość bilansowa przypisana do segmentu ubezpieczeń masowych, w związku z czym nie zaprezentowano wartości krańcowej stopy wzrostu po okresie prognozy.

3) Na 31 grudnia 2014 roku, w okresie prowizorycznego rozliczenia ceny nabycia, test na utratę wartości wykonano na poziomie spółki Link4 i wyniki tego testu oraz analizę wrażliwości zaprezentowano w kolumnach oznaczonych datą 31 grudnia 2014.

4) Nadwyżka wartości odzyskiwalnej CGU ponad wartość bilansową (100% konsolidowanych aktywów netto Alior Banku) wraz z zaalokowaną do CGU wartością firmy.