42.1 Kapitał podstawowy

30 czerwca 2015 roku ZWZ PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji PZU poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji PZU z 1 zł do 0,10 zł oraz zwiększenie liczby akcji PZU składających się na kapitał zakładowy z 86 352 300 do 863 523 000. Podział akcji nastąpił poprzez wymianę wszystkich akcji w stosunku 1:10. Podział akcji nie wpłynął na wysokość kapitału zakładowego PZU.

3 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował odpowiednią zmianę w statucie PZU. Zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z 24 listopada 2015 roku dniem podziału był 30 listopada 2015 roku.

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

Stan na 31 grudnia 2015 roku

Seria/emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywile-jowaniaRodzaj ograni-czenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł)Sposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
A imienne brak brak 40 110 4 011 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
A na okaziciela brak brak 604 423 090 60 442 309 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
B na okaziciela brak brak 259 059 800 25 905 980 aport 31.03.1999 01.01.1999
Liczba akcji razem   863 523 000        
Kapitał zakładowy razem   86 352 300      
 

Stan na 31 grudnia 2014 roku

Seria/emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywile-jowania Rodzaj ograni-czenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł) Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne brak brak 4 011 4 011 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
A na okaziciela brak brak 60 442 309 60 442 309 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
B na okaziciela brak brak 25 905 980 25 905 980 aport 31.03.1999 01.01.1999
Liczba akcji razem   86 352 300        
Kapitał zakładowy razem   86 352 300      

Strukturę akcjonariatu PZU oraz informacje o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji PZU przedstawiono w punkcie 3.

42.1.1 Podział zysku jednostki dominującej

W odniesieniu do podziału zysku za 2015 rok i za lata poprzednie, podziałowi podlega wyłącznie zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PZU sporządzonym zgodnie z PSR.

42.1.1.1 Podział zysku za 2014 rok

12 maja 2015 roku Zarząd PZU postanowił wystąpić do ZWZ PZU z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku w kwocie 2 636 733 tys. zł w następujący sposób:

  • 2 590 569 tys. zł, tj. 30,00 zł na akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
  • 36 164 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
  • 10 000 tys. zł przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

30 czerwca 2015 roku ZWZ PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku zgodną z wnioskiem Zarządu PZU.

Dzień dywidendy został ustalony na 30 września 2015 roku, a dywidendę wypłacono 21 października 2015 roku.

42.1.1.2. Podział zysku za 2015 rok

Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2015.