PTE PZU – rynek funduszy emerytalnych

Na koniec 2015 roku aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych ukształtowały się na poziomie 140,5 mld zł i spadły o 5,7% w porównaniu do końca poprzedniego roku.

Sytuacja na rynku

Na koniec 2015 roku aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych ukształtowały się na poziomie 140,5 mld zł i spadły o 5,7% w porównaniu do końca poprzedniego roku.

Działalność PTE PZU

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, należy do największych funduszy emerytalnych w Polsce. Na koniec 2015 roku OFE PZU był trzecim co do wielkości funduszem emerytalnym, zarówno pod względem liczby członków, jak i wartości aktywów netto.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień́, należy do największych funduszy emerytalnych w Polsce. Na koniec 2015 roku OFE PZU był trzecim co do wielkości funduszem emerytalnym, zarówno pod względem liczby członków, jak i wartości aktywów netto:

  • fundusz posiadał 2 208,4 tys. członków, tj. należało do niego 13,4% wszystkich uczestników otwartych funduszy emerytalnych;
  • aktywa netto wynosiły 18,5 mld zł, czyli przedstawiały 13,2% ogólnej wartości aktywów działających w Polsce otwartych funduszy emerytalnych.

Otwarte Fundusze Emerytalne - udział w aktywach netto stan na 31.12.2015 roku (w %)

Źródło: KNF, Dane miesięczne o rynku OFE, Dane za grudzień 2015 roku

W ciągu 2015 roku ZUS przekazał OFE PZU 295,7 mln zł składek, czyli o 70,2% mniej niż w poprzednim roku. Spadek poziomu składki nastąpił przede wszystkim na skutek wprowadzenia dobrowolności w przekazywaniu składek do OFE jako efekt zmian w wprowadzonych w 2014 roku (Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych).

Na koniec 2015 roku Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU prowadził 56,8 tys. rachunków IKZE, na których były zgromadzone aktywa o wartości 14,3 mln zł. W efekcie utrzymał on pozycję jednego z liderów w segmencie dobrowolnych funduszy emerytalnych. Stopa zwrotu wypracowana w 2015 roku wyniosła 9,1%.

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność funduszy emerytalnych w 2016 roku

Główne wyzwania dla rynku funduszy emerytalnych w 2016 roku to:

  • reforma systemu emerytalnego w Polsce i odpływ środków z otwartych funduszy emerytalnych;
  • tzw. „okienko transferowe”, czyli okres pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca 2016 roku, w którym można będzie składać oświadczenia o dalszym przekazywaniu części składki emerytalnej do ZUS lub do OFE i do ZUS;
  • koniunktura na rynku kapitałowym, a w szczególności na GPW, wpływająca na wartość aktywów funduszy i wysokość opłat pobieranych przez PTE za zarządzanie.