Informacje dodatkowe i noty objaśniające

Sekcja zawiera:

1. Wstęp

2. Skład Grupy PZU

3. Struktura akcjonariatu

4. Skład Zarządu, Rady Nadzorczej i Dyrektorzy Grupy

5. Podstawowe zasady (polityka) rachunkowości

6. Kluczowe szacunki i osądy

7. Sprawozdawczość dotycząca segmentów

8. Zarządzanie ryzykiem

9. Zarządzanie kapitałem własnym

10. Wartość godziwa

11. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

12. Przychody z tytułu prowizji i opłat

13. Przychody netto z inwestycji

14. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

15. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

16. Pozostałe przychody operacyjne

17. Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

18. Koszty odsetkowe

19. Koszty akwizycji

20. Koszty administracyjne

21. Koszty pracownicze

22. Pozostałe koszty operacyjne

23. Podatek dochodowy

24. Zysk na jedną akcję

25. Podatek dochodowy w innych całkowitych dochodach

26. Wartość firmy

27. Wartości niematerialne

28. Inne aktywa

29. Odroczone koszty akwizycji

30. Szacowane regresy i odzyski

31. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych

32. Rzeczowe aktywa trwałe

33. Nieruchomości inwestycyjne

34. Jednostki wyceniane metodą praw własności

35. Aktywa finansowe

36. Utrata wartości aktywów finansowych i należności

37. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

38. Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych

39. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

40. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

41. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

42. Wyemitowany kapitał podstawowy oraz inne kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej

43. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

44. Rezerwy na świadczenia pracownicze

45. Inne rezerwy

46. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

47. Zobowiązania finansowe

48. Inne zobowiązania

49. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

50. Informacja dodatkowa do pozostałych wpływów i wydatków operacyjnych

51. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych

52. Aktywa i zobowiązania warunkowe

53. Sprawy sporne

54. Transakcje z podmiotami powiązanymi

55. Zatrudnienie

56. Pozostałe informacje