15. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym: 299 235 415 951
- instrumenty kapitałowe 203 443 (160 394)
- dłużne papiery wartościowe 100 616 615 929
- wycena zobowiązań wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych (7 522) (42 162)
- kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 2 698 2 578
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 16 432 22 945
- instrumenty kapitałowe (24 687) 42 707
- dłużne papiery wartościowe 46 737 83 448
- instrumenty pochodne (5 618) (103 210)
Nieruchomości inwestycyjne 75 581 1) 76 215
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, razem 391 248 515 111

1) W tym 4 326 tys. zł zmiany wartości godziwej nieruchomości prezentowanej jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.