54.1 Wynagrodzenia członków Zarządów, osób zarządzających wyższego szczebla i członków organów nadzorczych spółek Grupy PZU łącznie z wynagrodzeniem z zysku oraz informacja o wartości zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji udzielonych tym osobom

W 2015 i w 2014 roku spółki Grupy PZU nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

54.1.1 Wynagrodzenia w jednostce dominującej

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu, osobom zarządzającym wyższego szczebla oraz członkom Rady Nadzorczej PZU przedstawiono poniżej:

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU (w tys.)1 stycznia – 31 grudnia 20151 stycznia – 31 grudnia 2014
w tym premie i nagrody specjalne:w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 8 124 2 862 8 226 2 812
Andrzej Klesyk 2 970 1 170 2 714 914
Przemysław Dąbrowski 1 112 371 1 054 313
Dariusz Krzewina 1 281 507 1 314 534
Tomasz Tarkowski 995 332 891 228
Ryszard Trepczyński1 1 1942 482 1 165 424
Rafał Grodzicki3 312 - - -
Witold Jaworski4 260 - - -
Barbara Smalska5 - - 1 088 399
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 799 1 530 3 717 1 193
Rafał Grodzicki3 624 312 936 312
Przemysław Henschke 936 312 936 312
Sławomir Niemierka 963 300 860 199
Tobiasz Bury 1 276 606 985 3706
Rada Nadzorcza, z czego: 1 224 - 1 221 -
Zbigniew Ćwiąkalski 180 - 168 -
Paweł Kaczmarek 84 - - -
Dariusz Filar 132 - 120 -
Aleksandra Magaczewska 156 97 -
Tomasz Zganiacz 72 - 144 -
Zbigniew Derdziuk 120 - 120 -
Dariusz Kacprzyk 120 - 64 -
Jakub Karnowski 120 - 64 -
Alojzy Nowak 120 - 120 -
Maciej Piotrowski 120 - 120 -
Waldemar Maj - - 90 -
Dariusz Daniluk - - 57 -
Włodzimierz Kiciński - - 57 -
 1. Ryszard Trepczyński nie został powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 2. Wskazane kwoty zawierają wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji 185 tys. zł (PZU) i 100 tys. zł (PZU Życie) oraz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
 3. Rafał Grodzicki został odwołany z funkcji Dyrektora Grupy PZU z dniem 30 czerwca 2015 roku i powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 4. Witold Jaworski został powołany w skład Zarządu PZU 1 września 2015 roku.
 5. Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku, w roku 2015 otrzymała wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz z tytułu zakazu konkurencji w kwocie 974 tys. zł z PZU i 525 tys. zł z PZU Życie oraz 71 tys. zł świadczeń niepieniężnych.
 6. Wskazana kwota stanowi premię za 2013 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU (w tys.)1 stycznia – 31 grudnia 20151 stycznia – 31 grudnia 2014
w tym premie i nagrody specjalne:w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 3 310 1 279 2 942 996
Przemysław Dąbrowski 799 400 599 200
Dariusz Krzewina 690 273 553 133
Tomasz Tarkowski 536 179 536 179
Ryszard Trepczyński1 6432 259 658 259
Rafał Grodzicki3 504 168 - -
Witold Jaworski4 138 - - -
Barbara Smalska5 - - 596 225
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 1 546 492 1 844 478
Rafał Grodzicki3 - - 455 119
Przemysław Henschke 504 168 455 119
Sławomir Niemierka 464 107 427 70
Tobiasz Bury 578 217 507 1706
 1. Ryszard Trepczyński nie został powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 2. Wskazane kwoty zawierają wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji 185 tys. zł (PZU) i 100 tys. zł (PZU Życie) oraz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
 3. Rafał Grodzicki został odwołany z funkcji Dyrektora Grupy PZU z dniem 30 czerwca 2015 roku i powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 4. Witold Jaworski został powołany w skład Zarządu PZU 1 września 2015 roku.
 5. Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku, w roku 2015 otrzymała wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz z tytułu zakazu konkurencji w kwocie 974 tys. zł z PZU i 525 tys. zł z PZU Życie oraz 71 tys. zł świadczeń niepieniężnych.
 6. Wskazana kwota stanowi premię za 2013 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie.

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU (w tys.)1 stycznia – 31 grudnia 20151 stycznia – 31 grudnia 2014
Zarząd, z czego: 1 224 1 307
Andrzej Klesyk 298 282
Przemysław Dąbrowski 191 186
Dariusz Krzewina 209 217
Tomasz Tarkowski 178 191
Ryszard Trepczyński1 179 226
Rafał Grodzicki3 129 -
Witold Jaworski4 40 -
Barbara Smalska5 - 205
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 600 908
Rafał Grodzicki3 44 170
Przemysław Henschke 167 203
Sławomir Niemierka 176 358
Tobiasz Bury 213 177
Rada Nadzorcza, z czego: 11 -
Zbigniew Ćwiąkalski 10 -
Jakub Karnowski 1 -

 1. Ryszard Trepczyński nie został powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 2. Wskazane kwoty zawierają wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji 185 tys. zł (PZU) i 100 tys. zł (PZU Życie) oraz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
 3. Rafał Grodzicki został odwołany z funkcji Dyrektora Grupy PZU z dniem 30 czerwca 2015 roku i powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 4. Witold Jaworski został powołany w skład Zarządu PZU 1 września 2015 roku.
 5. Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku, w roku 2015 otrzymała wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz z tytułu zakazu konkurencji w kwocie 974 tys. zł z PZU i 525 tys. zł z PZU Życie oraz 71 tys. zł świadczeń niepieniężnych.
 6. Wskazana kwota stanowi premię za 2013 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie.

54.1.2 Wynagrodzenia w pozostałych spółkach Grupy PZU

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządów i Rad Nadzorczych innych spółek Grupy PZU przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 1 stycznia – 31 grudnia 2014
Członkowie Zarządów 21 586 18 786
Członkowie Rad Nadzorczych 875 844