37. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2015 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Zmiana składu grupy Różnice kursowe Pozostałe zmiany 1) Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów - - - 215 127 - - 215 127
Zobowiązania wobec klientów - - - 26 772 - - 26 772
Wartości niematerialne - - - 57 000 - - 57 000
Instrumenty finansowe (762) 1 070 365 (4 013) (9) 1 786 (1 563)
Należności 1 357 (533) - 89 7 (483) 437
Nieruchomości 2 025 (1 734) - - 12 (3 600) (3 297)
Rezerwy świadczenia pracownicze 1 139 (479) (8) - (2) (884) (234)
Rezerwa na premie oraz odpis na fundusz nagród 1 886 335 - 7 (36) (1 537) 655
Inne rezerwy i zobowiązania 7 688 (1 010) - 35 000 (344) (4 388) 36 946
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 6 603 (563) - 2 771 (108) (5 846) 2 857
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych 1 374 353 - - - - 1 727
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej 5 647 7 115 - - - - 12 762
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 26 957 4 554 357 332 753 (480) (14 952) 349 189

1) W pozycji przedstawiono kompensatę aktywów i rezerwy na podatek odroczony w niektórych spółkach Grupy PZU.

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2014 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiana składu grupy Różnice kursowe Pozostałe zmiany 1) Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 528 1 824 (2 891) (223) - (762)
Należności 342 477 494 44 - 1 357
Nieruchomości 2 689 (303) (357) (4) - 2 025
Rezerwy świadczenia pracownicze 129 (64) 1 081 (7) - 1 139
Rezerwa na premie oraz odpis na fundusz nagród 396 299 1 164 27 - 1 886
Inne rezerwy i zobowiązania 3 506 1 809 2 790 (417) - 7 688
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 685 3 303 4 080 102 (1 567) 6 603
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych 1 406 (32) - - - 1 374
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej 7 268 (1 621) - - - 5 647
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 16 949 5 692 6 361 (478) (1 567) 26 957

1) W pozycji przedstawiono przeniesienie aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 2.4.1. Zmniejszenie aktywów zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

Dla wszystkich konsolidowanych spółek uczestniczących w PGK kompensuje się aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Na 31 grudnia 2015 roku nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku związane ze stratami podatkowymi wyniosły odpowiednio:

  • w Link4: 11 481 tys. zł (na 31 grudnia 2014 roku: 16 846 tys. zł);
  • w PZU Lietuva Gyvybes Draudimas: 12 422 tys. zł (na 31 grudnia 2014 roku: 12 292 tys. zł);
  • w spółkach celowych funduszy nieruchomości: 114 tys. zł.

Straty spółki litewskiej mogą być zrealizowane w terminie nieograniczonym przepisami prawa. Strata podatkowa dotycząca Link4 może być zrealizowana w ciągu roku (188 tys zł) oraz w okresie od 1 roku do 5 lat (11 293 tys. zł). Okresy te będą liczone od momentu, w którym Link4 przestanie wchodzić w skład PGK (nie wcześniej niż na koniec 2017 roku).