42.2 Pozostałe kapitały

Pozostałe kapitały 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Akcje własne - (110)
Kapitał zapasowy 9 947 292 9 678 921
Kapitał z aktualizacji wyceny 240 677 248 543
Pozostałe kapitały rezerwowe 22 66
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych (4 404) (6 179)
Różnice kursowe z przeliczenia (41 980) (35 450)
Pozostałe kapitały, razem 10 141 607 9 885 791

42.2.1 Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej 538 139 538 139
Podział wyników spółek Grupy PZU 9 319 165 9 070 903
Pozostały 89 988 69 879
Kapitał zapasowy, razem 9 947 292 9 678 921

42.2.2 Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał z aktualizacji wyceny 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 129 752 127 260
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych 110 054 121 283
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności 871 -
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 240 677 248 543
 
Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 127 260 118 785
Zmiany 2 492 8 475
- zmiana wartości godziwej 69 434 11 931
- sprzedaż (66 942) (3 456)
Stan na koniec okresu 129 752 127 260
   

42.2.3 Różnice kursowe z przeliczenia

Różnice kursowe z przeliczenia 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Stan na początek okresu (35 450) (37 737)
Zmiany w okresie (6 530) 2 287
Lietuvos Draudimas AB 1 168 6 164
AAS Balta (126) 5 043
PZU Ukraine (2 283) (5 519)
PZU Ukraine Life (2 752) (4 472)
Pozostałe (2 537) 1 071
Stan na koniec okresu (41 980) (35 450)