56.9 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

56.9.1 Ustawa o podatku od instytucji finansowych

15 stycznia 2016 roku opublikowano ustawę o podatku od instytucji finansowych, obowiązującą od 1 lutego 2016 roku. Zgodnie z ustawą, przedmiotem opodatkowania są aktywa płatników podatku, którymi są m. in banki oraz zakłady ubezpieczeń. W przypadku banków opodatkowaniu podlega nadwyżka aktywów ponad kwotę 4 000 000 tys. zł (pomniejszona m. in. o wartość skarbowych papierów wartościowych), natomiast w przypadku zakładów ubezpieczeń – ponad 2 000 000 tys. zł (w przypadku zakładów ubezpieczeń limit ten obowiązuje łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą).

Podatek obliczany miesięcznie wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania.

Grupa PZU dokonała szacunku wpływu nowego podatku na wynik finansowy, zgodnie z którym roczny wpływ na wynik finansowy będzie kształtował się na poziomie około. 270 – 280 mln zł (około 250 – 260 mln zł za okres luty – grudzień 2016 roku). Ze względu na fakt, iż Alior Bank nie dokonał takiego oszacowania, kwoty zaprezentowane powyżej dotyczą wyłącznie ubezpieczeniowych spółek Grupy PZU.

56.9.2 Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Informacje o wejściu w życie nowej ustawy ubezpieczeniowej zamieszczono w punkcie 9.4.1.

56.9.3 Nabycie III transzy akcji Alior Banku

Informacje o rozliczeniu nabycia III transzy akcji Alior Banku zaprezentowano w punkcie 2.4.6.1.

56.9.4 Nabycie udziałów CM Cordis sp. z o.o.

1 lutego 2016 roku PZU Zdrowie SA nabyło 7 312 udziałów spółki CM Cordis sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego CM Cordis sp. z o.o. sp. k. i upoważniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Od dnia objęcia kontroli, tj. od 1 lutego 2016 roku CM Cordis sp. z o.o. zostanie objęta konsolidacją.

56.9.5 Postępowanie administracyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na początku 2015 roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające przeciwko 17 zakładom ubezpieczeń na życie, w tym PZU Życie, w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowo interesy ubezpieczonych zarzucając im, że poprzez stosowanie opłat likwidacyjnych w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zakłady ubezpieczeń przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia tych umów. W toku postępowania wyjaśniającego PZU Życie zaproponował odstąpienie od wcześniejszej praktyki i zmianę stosowanego wzorca umowy w przypadku produktu WPI („Wielowalutowy Program Inwestycyjny”, kod warunków FMIJ40), gdzie wcześniej określony był wskaźnik wykupu stosowany w przypadkach rezygnacji konsumentów z umów ubezpieczeń (wykupów). 14 października 2015 roku Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą PZU Życie odstąpienie od stosowania dotychczasowego wzorca umowy oraz do zmiany zawartych już umów ubezpieczeń na podstawie ww. wzorca umów poprzez zwiększenie wskaźnika wykupów.

PZU Życie dostosował się do powyższej decyzji i w szczególności dokonał zmian stosowanego wzorca umów jak również wprowadził zmiany w zawartych wcześniej na jego podstawie umowach. Zarząd PZU Życie uważa, że w ślad za decyzją Prezesa UOKiK i jej wykonaniem nie ciążą na PZU Życie żadne dalsze niezrealizowane skutki zmiany stosowanej wcześniej praktyki, a tym samym nie są znane żadne dalsze skutki mające potencjalnie negatywny wpływ na informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Podpisy osób wchodzących w skład Zarządu PZU:

Imię i nazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis 
Michał Krupiński Prezes Zarządu PZU     ..........................................
Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu PZU     ..........................................
Roger Hodgkiss Członek Zarządu PZU     ..........................................
Beata Kozłowska-Chyła Członek Zarządu PZU     ..........................................
Dariusz Krzewina Członek Zarządu PZU     ..........................................
Robert Pietryszyn Członek Zarządu PZU     ..........................................
Paweł Surówka Członek Zarządu PZU     ..........................................

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Imię i nazwiskoStanowisko / funkcjaPodpis
Katarzyna Łubkowska Dyrektor Biura Rachunkowości ...................................................................
 

Warszawa, 14 marca 2016 roku