Struktura Grupy PZU

Grupa PZU prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ubezpieczeń i finansów. Spółki Grupy PZU oferują usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz zarządzają aktywami klientów w ramach otwartego funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych.

Struktura Grupy Kapitałowej PZU (stan na 31 grudnia 2015 roku)

PZU Życie PTE PZU TFI PZU Alior Bank EMC Intytut Medyczny Tower Inwestycje PZU Zdrowie Centrum Medyczne Medica Prof -Med Centrum Medyczne Gamma Nasze-Zdrowie Medicus Elvita Proelmed Link4 SA L4C Sp. z o.o. TUW PZUW PZU Centrum Operacji PZU Pomoc GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych PZU Finanse Ogrodowa Inwestycje MPTE PZU Ipsilon Omicron Omicron BIS Sigma BIS Grupa Armatura Arm Property PZU AM Lietuvos Draudimas AAS Balta PZU Ukraina PZU Ukraina PZU Litwa LLC SOS Services Ukraine PZU Finance AB

 Spółki zależne objęte konsolidacją

 Spółki nieskonsolidowane

*w skład Grupy Armatura wchodzą następujące spółki: Armatura Kraków SA, Armatoora SA, Armaton SA, Armatura Tower Sp. z o.o., ARM Property Sp. z o.o., Armagor SA, oraz Armadimp SA

**w skład Grupy Centrum Medyczne Medica wchodzą następujące spółki: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. i Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” Sp. z o.o.

*** w skład Grupy Alior Banku wchodzą̨ następujące spółki: Alior Bank SA, Alior Services sp. z o.o. , Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o., Alior Leasing sp. z o.o., Meritum Services ICB SA, Money Makers SA, New Commerce Services sp. z o.o.


Struktura nie zawiera funduszy inwestycyjnych.

PZU – jako jednostka dominująca – poprzez pełnienie funkcji kontrolnych w organach nadzoru spółek podejmuje kluczowe decyzje dotyczące zarówno zakresu działalności, jak i finansów podmiotów tworzących Grupę. Dzięki specjalizacji wybranych spółek oraz wykorzystaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej spółki wzajemnie świadczą usługi zarówno na warunkach rynkowych jak i w oparciu o wewnętrzny model alokacji kosztów (w ramach PGK).

W 2015 roku oraz do daty wydania niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej PZU:

  • Dnia 3 listopada 2015 roku KNF wydała zgodę na utworzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, pod nazwą Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW).
  • Zgodnie z umową zawartą dnia 2 lutego 2015 roku Grupa PZU sprzedała 99,879% akcji w kapitale zakładowym PZU Litwa norweskiemu ubezpieczycielowi Gjensidige Forsikring ASA. Zamknięcie transakcji nastąpiło 30 września 2015 roku, ostateczna kwota sprzedaży wyniosła 66 mln euro. Cena będzie korygowana o cztery płatności dokonywane w okresach 6-miesięcznych, każdorazowo w wysokości 1,5% kwoty nadwyżki kapitałowej obliczanej jako różnica pomiędzy faktycznymi kapitałami własnymi PZU Lietuva ustalonymi zgodnie z wymogami Banku Litwy oraz wymaganymi kapitałami PZU Lietuva wyliczonymi zgodnie z przepisami prawa oraz nabyto regulacjami wiążącymi PZU Lietuva. Sprzedaż PZU Litwa była warunkiem koniecznym przejęcia Lietuvos Draudimas;
  • PZU Zdrowie nabyła udziały spółek medycznych: Nasze Zdrowie (w 2015), Medicus w Opolu (w 2015), CM Gamma (w 2015) oraz CM Cordis (w 2016), dodatkowo CM Medica kupiła REZO-MEDICA (w 2015).
  • w ramach inwestycji kapitałowej 30 maja 2015 roku podpisano przedwstępną umowę kupna akcji Alior Banku, stanowiących 25,19% kapitału zakładowego Banku;
  • na podstawie umowy podpisanej 15 stycznia 2015 roku spółki Armatura Kraków SA i Armatoora SA (Kupujący) jednostki zależne od PZU – nabyły od Saniku SA oraz Shower Star B.V. (Sprzedawcy) udziały w spółce Aquaform SA.

Działalność Grupy PZU

Ochrona mienia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem cudzej własności

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

Pozostałe ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia finansowe

Ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Usługi assistance

Zabezpieczenie przyszłości bliskich

Grupowe i indywidualnie kontynuowane ubezpieczenia ochronne

Indywidualne ubezpieczenia ochronne

Przygotowanie do emerytury

II filar emerytalny OFE

III filar emerytalny (PPE, IKE, IKZE)

Pomnażanie oszczędności

Jednostki uczestnictwa TFI

Produkty strukturyzowane

Ochrona zdrowia

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia lekowe

Usługi w zakresie ochrony zdrowia: opieka podstawowa i pakiety usług dodatkowych

Nasza struktura

16 000 000 Klientów w Polsce zapewniamy spokój i poczucie bezpieczeństwa

agentów na wyłączność
9 100
placówek
414
multiagencji
3 200
Internet i telefon