Struktura aktywów i pasywów

31 grudnia 2015 roku suma aktywów Grupy PZU wynosiła 105 429,0 mln zł i była o 56,0% wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2014 roku. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z objęciem konsolidacją Alior Banku.

W dniu 31 grudnia 2015 roku suma aktywów Grupy PZU wynosiła 105 429,0 mln zł i była o 56,0% wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2014 roku. Wzrost związany był w głównej mierze z objęciem konsolidacją Alior Banku.

Aktywa

Głównym elementem aktywów Grupy były lokaty (aktywa finansowe oraz nieruchomości komercyjne). Wynosiły one łącznie 90 477,6 mln zł i były wyższe o 53,4% w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku. Przedstawiały one 85,8% sumy bilansowej Grupy, wobec 87,3% na koniec 2014 roku.

Wzrost wartości lokat związany był w szczególności z objęciem konsolidacją Alior Banku, w tym głównie z tytułu kredytów udzielonych klientom w wysokości 30 331,6 mln zł. Efekt ten został w niewielkim stopniu skompensowany:

 • niższą wyceną odsetkowych aktywów finansowych;
 • wypłatą w styczniu 2015 roku drugiej raty z tytułu dywidendy za 2013 rok w wysokości 1 468,0 mln zł;
 • spadkiem udziału nieruchomości inwestycyjnych w związku z przeniesieniem do pozycji aktywów przeznaczonych do sprzedaży części portfela z tytułu osiągnięcia przewidywanego horyzontu inwestycyjnego.

Należności Grupy PZU, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych oraz bieżącego podatku dochodowego, ukształtowały się na poziomie 3 338,1 mln zł i stanowiły 3,2% aktywów. Dla porównania, na koniec 2014 roku wynosiły 3 085,8 mln zł (4,6% aktywów Grupy), a wzrost ich wartości dotyczył przede wszystkim należności od pośredników ubezpieczeniowych.

Aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wartości firmy oraz rzeczowych aktywów trwałych zostały wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wysokości 4 199,4 mln zł. Stanowiły one 4,0% aktywów. Ich saldo wzrosło w 2015 roku o 59,1% w porównaniu do 2014 roku głównie z uwagi na rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w tym:

 • wyliczenie wartości firmy w wysokości 720,6 mln zł;
 • zidentyfikowanie nowych wartości niematerialnych w wysokości 300 mln zł, nie wykazywanych do tej pory przez spółkę.

Wyliczenie zostało sporządzone w oparciu o prowizoryczne rozliczenie nabycia.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa PZU posiadała 2 439,9 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2,3% aktywów). Rok wcześniej ich wartość ukształtowała się na poziomie 324,0 mln zł. Ponad sześciokrotny wzrost tej kategorii aktywów wynikał głównie z rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku i dotyczył środków zgromadzonych w banku centralnym. Zmiana salda w kategorii aktywa przeznaczone do sprzedaży o 899,4 mln zł wynikała z jednej strony z finalizacji transakcji sprzedaży PZU Litwa, z drugiej przeniesienia części portfela nieruchomości inwestycyjnych do tej pozycji aktywów.

Struktura aktywów Grupy PZU (w %)

Pasywa

Podobnie jak w przypadku struktury aktywów, struktura pasywów na koniec 2015 roku uległa istnym zmianom na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank. Rezerwy techniczno -ubezpieczeniowe nie stanowią większości sumy bilansowej - na koniec 2015 roku stanowiły 39,2%, podczas gdy na koniec 2014 roku stanowiły 59,4%.

Na koniec 2015 roku poziom rezerw techniczno- ubezpieczeniowych wzrósł o 1 113,4 mln zł w szczególności ze względu na:

 • wyższe rezerwy składki jako efekt: zawarcia kliku dużych umów z okresem ochrony dłuższym niż jeden rok oraz stopniowego wprowadzania podwyżek cen w ubezpieczeniach komunikacyjnych;
 • wzrost rezerwy na odszkodowania i świadczenia w konsekwencji wystąpienia roszczenia o znacznej wartości jednostkowej (szkoda objęta programem reasekuracji XL oraz fakultatywnej proporcjonalnej; szkoda reasekurowana w ponad 90%);
 • wyższe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w indywidualnych produktach unit-linked, szczególnie z kanału bancassurance – wzrost wynika ze sprzedaży umów przekraczającej poziom wypłaconych świadczeń co częściowo ograniczone zostało ujemnym wynikiem z działalności lokacyjnej;
 • wyższe rezerwy w produktach indywidualnie kontynuowanych - efekt wzrostu oraz starzenia się portfela umów.

Na koniec 2015 roku kapitały własne osiągnęły wartość 15 178,9 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym względem końca 2014 roku (wzrost o 15,3%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z objęciem konsolidacją Alior Bank osiągnęły wartość 2 255,2 mln zł.

Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej spadły o 242,6 mln zł względem poprzedniego roku – efekt niższego wyniku netto za 2015 rok częściowo skompensowany zatrzymanym kapitałem wypracowanym w 2014 roku.

Największym składnikiem pasywów na koniec 2015 roku były zobowiązania finansowe, których udział wzrósł z 13,9% do 42,2% względem poprzedniego roku. Ich saldo wyniosło 44 487,8 mln zł i obejmowało w szczególności:

 • zobowiązania wobec klientów 33 655,7 mln zł (głównie z tytułu depozytów wchodzącego od 18 grudnia 2015 roku w skład Grupy PZU Alior Bank);
 • zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu w wysokości 3 794,3 mln zł na koniec 2015 roku względem 4 411,5 mln zł w 2014 roku;
 • kontrakty inwestycyjne w wysokości 545,4 mln zł wobec 1 108,1 mln zł na koniec 2014 roku. Obniżenie wartości o 562,7 mln zł względem 2014 roku wynikało z wypłat z tytułu kolejnych transz w krótkoterminowych produktach na życie i dożycie o charakterze inwestycyjnym, zarówno w kanale bancassurance jak i własnym oraz dodatkowo wykupów w produktach typu unit-linked;
 • zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych w wysokości 3 536,5 mln zł (łącznie 850 mln euro, w tym emisja w 2015 roku na 350 mln euro);
 • zobowiązania podporządkowane Alior Bank z tytułu pożyczki w wysokości 10 mln euro i wyemitowanych obligacji o wartości nominalnej 708,9 mln zł (wartość bilansowa na koniec 2015 roku 758,6 mln zł).
Struktura pasywów Grupy PZU (w %)

Saldo pozostałych zobowiązań i rezerw na koniec roku 2015 wyniosło 4 482,0 mln zł względem 4 835,0 mln zł na koniec 2014 roku. Spadek dotyczył w szczególności zobowiązań wobec akcjonariuszy z tytułu dywidendy z zysku 2013 roku w wysokości 1 468,0 mln zł (dywidenda została wypłacona w styczniu 2015) i został częściowo skompensowany zobowiązaniami konsolidowanego Alior Banku oraz pozostającą do zapłaty kwotą z tytułu zakupu III transzy udziałów w Alior Banku.

 

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto na koniec 2015 roku osiągnęły wartość 2 091,0 mln zł i wzrosły o 2 373,6 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrost ten związany jest z wysokim saldem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na rachunkach Alior Banku.

Istotne pozycje pozabilansowe

Aktywa warunkowe Grupy PZU wyniosły na koniec 2015 roku 33,1 mln zł, z czego znaczące saldo stanowią gwarancje wystawione przez Bank Millennium SA dla PZU i PZU Życie. W ramach umowy o linię gwarancyjną z dnia 7 października 2013 roku zawartej pomiędzy PZU a Bankiem Millennium SA, bank udziela gwarancji bankowych (wadialnych i należytego wykonania umowy) dla jednostek organizacyjnych PZU występujących w postępowaniach przetargowych na usługi ubezpieczeniowe.

Wartość zobowiązań warunkowych na koniec 2015 roku wynosiła 10 082,0 mln zł.

Istotny wzrost względem ubiegłego roku był efektem objęcia konsolidacją Alior Bank. Wartość zobowiązań warunkowych udzielonych klientom Alior Banku wyniosła 8 941,7 mln zł. Na niniejszą kwotę złożyło się 7 371,8 mln zł zobowiązań warunkowych dotyczących finansowania oraz 1 569,9 mln zł zobowiązań warunkowych gwarancyjnych.

Ponadto, na saldo zobowiązań warunkowych składają się roszczenia, na które nie utworzono rezerw, w tym dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych. Saldo zobowiązań warunkowych z tyt. roszczeń wzrosło o 379,8 mln zł w 2015 roku. Zmiana ta wynikała z większej ilości spraw spornych oraz pozwu o odszkodowanie z tytułu pozbawienia prawa do dywidendy, o której mowa w punkcie 53.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2015.