5.21 Rozpoznawanie przychodów

Rozpoznawanie przychodów z tytułu umów ubezpieczeniowych przedstawiono w punkcie 5.18.1.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek rozpoznaje się memoriałowo w oparciu o efektywną stopę procentową i ujmuje w rachunku zysków i strat, w pozycji „Przychody netto z inwestycji”.

Dywidendy

Dywidendy ujmuje się jako przychody w momencie nabycia prawa do dywidendy i wykazuje się w pozycji „Przychody netto z inwestycji”.

Przychody z tytułu usług zarządzania funduszem emerytalnym

Przychody z tytułu zarządzania OFE PZU rozpoznaje się memoriałowo i wykazuje w pozycji „Przychody z tytułu prowizji i opłat”. Przychody te obejmują w szczególności:

  • opłaty od składek przekazanych przez ZUS do OFE PZU – w wysokości określonej w statucie OFE PZU, z uwzględnieniem limitów określonych w ustawie o funduszach emerytalnych;
  • opłaty za zarządzanie aktywami OFE PZU – w wysokości ustalonej w statucie OFE PZU z uwzględnieniem limitów określonych w ustawie o funduszach emerytalnych;
  • inne opłaty określone w statucie OFE PZU.

Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych

Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych rozpoznaje się memoriałowo na podstawie wartości aktywów ulokowanych w poszczególnych funduszach inwestycyjnych i wykazuje w pozycji „Przychody z tytułu prowizji i opłat”.