5.1 Zmiany zasad rachunkowości, szacunków, błędy lat poprzednich

Zmiany zasad rachunkowości dokonywane są tylko wówczas, gdy:

 • wymagają tego postanowienia MSSF lub;
 • dobrowolnie, jeśli doprowadzi to do tego, iż zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje o wpływie transakcji, innych zdarzeń i warunków na sytuację finansową, wynik finansowy czy też przepływy pieniężne Grupy będą bardziej przydatne i wiarygodne.

Zmianę zasad (polityki) rachunkowości związaną z początkowym zastosowaniem MSSF rozlicza się zgodnie z określonymi przepisami przejściowymi zawartymi w tych MSSF. Jeśli zmiana zasad (polityki) rachunkowości dokonywana jest w związku z początkowym zastosowaniem MSSF, które nie zawierają określonych przepisów przejściowych dotyczących tej zmiany lub zmiany dokonuje się dobrowolnie, zmianę tę jednostka wprowadza retrospektywnie. Retrospektywne wprowadzenie zmiany zasad (polityki) rachunkowości dokonywane jest poprzez korektę w sprawozdaniu z sytuacji finansowej salda otwarcia każdej pozycji kapitału własnego, której ta zmiana dotyczy dla najwcześniejszego prezentowanego okresu oraz ujawnienie innych danych porównawczych dla każdego okresu, tak jak gdyby zmienione zasady (polityka) rachunkowości były stosowane od zawsze.

Pozycje sprawozdania finansowego ustalone na podstawie szacunku podlegają weryfikacji, jeśli zmienią się okoliczności będące podstawą dokonanych szacunków lub w wyniku pozyskania nowych informacji czy zdobycia większego doświadczenia.

Skutki zmiany wartości szacunkowej uwzględnia się prospektywnie, co oznacza, że koryguje się wartości dotyczące transakcji, innych zdarzeń i warunków od momentu, w którym nastąpiła zmiana (zmiana wpływa tylko na bieżące sprawozdanie z całkowitych dochodów, bądź na wyniki danego okresu i okresów przyszłych).

Przyjmuje się założenie, że błędy koryguje się już w okresie, w którym zostały popełnione (a nie odkryte), zatem istotne błędy poprzednich okresów koryguje się retrospektywnie, a różnice odnosi na kapitał własny.

5.1.1 Zmiany w stosowanych MSSF

5.1.1.1 Standardy i interpretacje oraz zmiany standardów wchodzące w życie od 1 stycznia 2015 roku

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano następujące nowe standardy i interpretacje oraz zmiany standardów:

Nazwa standardu/interpretacjiData wejścia w życie dla rocznych okresów rozpoczynających się od dniaRozporządzenie zatwierdzające standard lub interpretacjęKomentarz
Interpretacja KIMSF 21 - Opłaty publiczne 17 czerwca 2014 lub później 634/2014 KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. MSR 37 określa kryteria rozpoznawania zobowiązania, jednym z których jest wymóg posiadania obecnego obowiązku wynikającego z przeszłych zdarzeń (tzw. zdarzenie obligujące). Interpretacja wyjaśnia, że zdarzeniem skutkującym powstaniem zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej jest działalność podlegająca opłacie publicznej, określona w odpowiednich przepisach prawnych.
W przypadku opłat, ponoszonych przez spółki Grupy PZU, do ujęcia zobowiązania do uiszczenia opłaty dochodzi stopniowo, z biegiem czasu, w miarę osiągania przychodów stanowiących podstawę naliczenia. Wyjątkiem są opłaty wnoszone przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wyrażonym w piśmie z 11 lutego 2015 roku, opłata ta nie powinna być odnoszona jednorazowo w koszty. Stanowisko to zostało podzielone także przez Komisję Nadzoru Finansowego. W świetle powyższego – wprowadzenie KIMSF 21 nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 2011-2013 1 lipca 2014 1361/2014 Zmiany do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do Standardów (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi dotyczące: znaczenia obowiązujących MSSF w MSSF 1, zakresu zwolnień dotyczących wspólnych przedsięwzięć; zakresu paragrafu 52 MSSF 13 (wyjątek dotyczący ekspozycji netto) oraz doprecyzowania powiązań między MSSF 3 a MSR 40 (usługi dodatkowe).
Zmiana nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 2010-2012 1 lipca 2014 28/2015 Zmiany do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do Standardów (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38), ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi dotyczące: definicji „warunku nabycia uprawnień”; księgowego ujęcia zapłaty warunkowej w ramach połączenia jednostek; łączenia segmentów operacyjnych i uzgodnienia aktywów segmentów sprawozdawczych z aktywami jednostki; wyceny krótkoterminowych należności i zobowiązań; proporcjonalnego przeliczenia skumulowanego umorzenia w modelu przeszacowania oraz definicji kadry zarządzającej.
Zmiana nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSR 19 – Świadczenia pracownicze – Programy określonych świadczeń – składki pracownicze 1 lipca 2014 29/2015 Drobne zmiany dotyczą zakresu zastosowania MSR 19 do składek od pracowników lub osób trzecich płaconych na rzecz programów określonych świadczeń. Celem zmian jest uproszczenie rozliczania składek, które są niezależne od liczby przepracowanych lat pracy (np. składek pracowniczych, obliczanych jako stały procent wynagrodzenia).
Zmiana nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.

5.1.1.2 Standardy i interpretacje oraz zmiany standardów wydane, jeszcze nieobowiązujące

Następujące standardy i interpretacje oraz zmiany standardów wydano, ale jeszcze nie obowiązują:

 • Zatwierdzone rozporządzeniem Komisji Europejskiej:

Nazwa standardu/interpretacjiData wejścia w życie dla rocznych okresów rozpoczynających się od dniaRozporządzenie zatwierdzające standard lub interpretacjęKomentarz
Zmiana do MSR 16 i MSR 41 – Rośliny produkcyjne 1 stycznia 2016 2113/2015 Zmiana wprowadza definicję aktywów produkcyjnych i usuwa je z zakresu stosowania MSR 41 przenosząc je do MSR 16, co będzie skutkowało zmianą metody wyceny.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 11 – Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności 1 stycznia 2016 2173/2015 Zmiana precyzuje, że nabywcy udziałów we wspólnych operacjach powinni stosować wszystkie zasady dotyczące rachunkowości przejęć wynikające z MSSF 3 i innych MSSF, które nie stoją w sprzeczności z MSSF 11 oraz ujawniać informacje wymagane w tych standardach.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSR 16 i MSR 38 – wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji 1 stycznia 2016 2231/2015 Zmiana precyzuje, że przyjęcie metod amortyzacji opartych na przychodach generowanych przez aktywa nie jest właściwe.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 2012-2014 1 stycznia 2016 2343/2015 Zmiany do MSSF 5 – dodanie wskazówek dotyczących reklasyfikacji aktywów z przeznaczonych do sprzedaży do przeznaczonych do dystrybucji do właścicieli i odwrotnie oraz przypadków zaprzestania klasyfikacji aktywów przeznaczonych do dystrybucji do właścicieli. Zmiany do MSSF 7 – dodanie wskazówek dotyczących ujawnień związanych z umowami obsługi aktywów oraz wyjaśnień zastosowania zmian do MSSF 7 dotyczących kompensat w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych. Zmiana do MSR 19 – wyjaśnienie, że obligacje korporacyjne wysokiej jakości wykorzystywane w szacowaniu stopy dyskontowej używanej w kalkulacji świadczeń po okresie zatrudnienia powinny być denominowane w tej samej walucie, w której będą wypłacane świadczenia (a zatem aktywność rynku na te obligacje powinna być oceniana na poziomie waluty).
Zmiany do MSR 34 – uszczegółowienie pojęć. Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSR 1 – Inicjatywa dotycząca ujawnień 1 stycznia 2016 2406/2015 Dodanie wymogów dotyczących uporządkowanego układu sprawozdania finansowego, wprowadzenie wymogu uzgadniania się sum pośrednich zawartych w rachunku zysków i strat i sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, dodatkowo dodanie wskazówek dotyczących istotności, szczegółowości prezentacji i zasad rachunkowości.
Zmiana może skutkować niewielkimi modyfikacjami w układzie podstawowych tabel skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU.
Zmiana do MSR 27 – metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 1 stycznia 2016 2441/2015 Zmiana zezwala jednostkom na stosowanie metody praw własności do wyceny inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia w jednostkowych sprawozdaniach finansowych.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.

 • Niezatwierdzone przez Komisję Europejską:

Nazwa standardu/interpretacjiData wydania przez Radę Międzynarodowych Standardów RachunkowościData wejścia w życie dla rocznych okresów rozpoczynających się od dnia (wg Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości)Komentarz
MSSF 9 - Instrumenty finansowe 24 lipca 2014 1 stycznia 2018 Standard zastępuje MSR 39 i określa wymogi w zakresie ujmowania i wyceny, utraty wartości, zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych oraz rachunkowości zabezpieczeń.
Standard wprowadza nowe podejście do klasyfikacji aktywów finansowych, która uzależniona jest od charakterystyki przepływów pieniężnych oraz modelu biznesowego związanymi z danymi aktywami. Standard ujednolica także model utraty wartości w stosunku do wszystkich instrumentów finansowych. Nowy model oczekiwanej straty z tytułu utraty wartości wymaga szybszego uznawania oczekiwanych strat kredytowych.
Standard wprowadza zreformowany model rachunkowości zabezpieczeń, z rozszerzonymi wymaganiami ujawnień o działalności zarządzania ryzykiem.
Z uwagi na różne daty wejścia w życie MSSF 9 oraz MSSF 4 Faza II, dotyczącego kontraktów ubezpieczeniowych (standard wejdzie w życie nie wcześniej niż w 2020 roku) rozważa się możliwość zastosowania różnych podejść mających na celu wyeliminowanie z rachunku zysków i strat istotnych zmienności wynikających z szybszego zastosowania zmian w wycenie aktywów finansowych w porównaniu do adekwatnych zmian w wycenie kontraktów ubezpieczeniowych. Rada rozważa następujące podejścia na okres przejściowy (pomiędzy 1 stycznia 2018 roku a datą wejścia w życie nowego MSSF 4):
 • Przejrzyste wydzielenie z rachunku wyników różnicy w wycenie aktywów finansowych związanych z działalnością ubezpieczeniową według MSSF 9 i według MSR 39 i zaprezentowanie jej w innych całkowitych dochodach; 
 • W przypadku grup kapitałowych prowadzących zarówno działalność ubezpieczeniową, jak i bankową – możliwość stosowania MSR 39 do wyceny wszystkich aktywów finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w przypadku gdy działalność ubezpieczeniowa jest dominująca (co najmniej ¾ zobowiązań grupy kapitałowej stanowią zobowiązania ubezpieczeniowe). W przypadku gdy działalność ubezpieczeniowa nie jest dominująca wszystkie aktywa finansowe w sprawozdaniu skonsolidowanym muszą być wycenione zgodnie z MSSF 9; 
 • Możliwość jednoczesnego stosowania w sprawozdaniu skonsolidowanym wyceny według MSR 39 dla aktywów finansowych związanych z działalnością ubezpieczeniową oraz MSSF 9 dla pozostałych aktywów finansowych. 
Po objęciu Alior Banku konsolidacją – Grupa PZU nie będzie spełniała kryterium umożliwiającego zastosowanie drugiego z zaprezentowanych uproszczeń. Z uwagi na odległy termin wejścia w życie MSSF 9 oraz brak finalnego kształtu zmian do MSSF 4 w zakresie rozwiązań przejściowych nie dokonano oszacowań wpływu zastosowania MSSF 9 na całkowite dochody i kapitały własne Grupy PZU.
MSSF 14 – Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe 30 stycznia 2014 1 stycznia 2016 1) Umożliwienie podmiotom stosującym MSSF po raz pierwszy, a które obecnie ujmują odroczone salda z działalności regulowanej zgodnie z ich poprzednimi, ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, kontynuację ujmowania tych sald po przejściu na MSSF.
Zmiana nie dotyczy Grupy PZU.
MSSF 15 – Przychody z tytułu umów z klientami 28 maja 2014 oraz zmiany z 11 września 2015 1 stycznia 2018 2) MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się przychody, jak i wymaga dostarczenia bardziej szczegółowych ujawnień. Standard zastępuje MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz wiele interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów. Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich umów z klientami (główne wyjątki dotyczą umów leasingowych, instrumentów finansowych oraz umów ubezpieczeniowych). Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby odzwierciedlić transfer towarów lub usług na rzecz klientów oraz w takiej kwocie, która odzwierciedla wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), do którego spółka spodziewa się uzyskać prawo w zamian za towary lub usługi. Standard dostarcza również wytycznych ujmowania transakcji, które nie były szczegółowo regulowane przez dotychczasowe standardy (np. przychody z usług czy modyfikacja umów), jak i obszerniejsze wyjaśnienia na temat ujmowania umów wieloelementowych.   Z uwagi na odległy termin wejścia w życie oraz brak zastosowania w odniesieniu do ubezpieczeniowych podmiotów Grupy PZU nie oszacowano potencjalnego wpływu zastosowania nowego standardu na całkowite dochody i kapitały własne.
MSSF 16 – Leasing 13 stycznia 2016 1 stycznia 2019 MSSF 16 zastępuje MSR 17 Leasing oraz związane z tym standardem interpretacje. W odniesieniu do leasingobiorców nowy standard eliminuje rozróżnienie pomiędzy leasingiem finansowym oraz operacyjnym. Ujęcie leasingu operacyjnego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej spowoduje rozpoznanie nowego składnika aktywów – prawa do użytkowania przedmiotu leasingu – oraz nowego zobowiązania – zobowiązania do dokonania płatności z tytułu leasingu. Prawa do użytkowania aktywów w leasingu podlegać będą umorzeniu natomiast od zobowiązania naliczane będą odsetki. Spowoduje to powstanie większych kosztów w początkowej fazie leasingu, nawet w przypadku gdy jego strony uzgodniły stałe opłaty roczne. Ujęcie umów leasingu u leasingodawcy w większości przypadków pozostanie niezmienione w związku z utrzymanym podziałem na umowy leasingu operacyjnego oraz finansowego.
Z uwagi na odległy termin wejścia w życie i niedawną datę publikacji nowego standardu nie oszacowano jeszcze wpływu jego zastosowania na całkowite dochody i kapitały własne.
Zmiany do MSR 7 – Inicjatywa dotycząca ujawnień 29 stycznia 2016 1 stycznia 2017 Zmiany przewidują przedstawianie ujawnień umożliwiających ocenę zmian wartości zobowiązań powstałych w ramach działalności finansowej (zarówno wynikających z przepływów pieniężnych, jak i zmian o charakterze niepieniężnym).
Zastosowanie wymogów będzie wymagało zamieszczenia dodatkowych ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU.
Zmiany do MSR 12 – Rozpoznanie aktywów z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych strat 19 stycznia 2016 1 stycznia 2017 Zmiany wyjaśniają m. in., że niezrealizowane straty powiązane z instrumentami dłużnymi wycenianymi w wartości godziwej, dla których wartością podatkową jest ich początkowy koszt, mogą powodować powstanie ujemnych różnic przejściowych.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 – Sprzedaż lub przeniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 11 września 2014 Odroczony na nieokreślony czas   Główną konsekwencją zmiany jest rozpoznanie całości zysku lub straty w sytuacji gdy transakcja dotyczy zorganizowanego biznesu (niezależnie od tego, czy jest on umiejscowiony w jednostce zależnej czy nie), natomiast częściowe zyski lub straty rozpoznaje się, gdy transakcja dotyczy poszczególnych aktywów, które nie tworzą zorganizowanego biznesu, nawet jeżeli znajdują się w jednostce zależnej.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 – Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie zwolnienia z konsolidacji 18 grudnia 2014 1 stycznia 2016 MSSF 10 - Dodanie dodatkowych wskazówek nakazujących jednostkom inwestycyjnym obowiązkową konsolidację zależnych jednostek nieinwestycyjnych świadczących usługi związane z inwestycjami; dodanie wskazówek dotyczących braku obowiązku sporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez jednostki dominujące niższego szczebla zależne od jednostek inwestycyjnych. MSR 28 – dodanie wskazówek dotyczących zastosowania wyceny metodą praw własności przez inwestora niebędącego jednostką inwestycyjną w odniesieniu do stowarzyszonej jednostki inwestycyjnej lub joint-venture.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.

1) Komisja Europejska wstrzymała proces zatwierdzania do czasu opublikowania ostatecznej wersji standardu.

2) 28 kwietnia 2015 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości głosowała za przesunięciem daty wejścia w życie o rok, do 1 stycznia 2018 roku.

Podsumowując, Grupa PZU nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę PZU zasady rachunkowości, z wyjątkiem MSSF 9 i MSSF 15, których wpływu na stosowane przez Grupę PZU zasady rachunkowości jeszcze nie oceniono.

5.1.2 Objaśnienie różnic między wcześniej publikowanym sprawozdaniem a niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

5.1.2.1 Zmiana prezentacji przepływów pieniężnych z tytułu nierozliczonych wpłat uczestników funduszy w ramach niektórych programów inwestycyjnych

W celu wierniejszego odzwierciedlenia treści ekonomicznej, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano kompensaty przepływów na rachunkach przejściowych obejmujących nierozliczone wpłaty uczestników funduszy w ramach programów inwestycyjnych: PPE (pracowniczych programów emerytalnych), IKE (indywidualnego konta emerytalnego) oraz PI (plan inwestycyjny). Zamiast prezentacji w szyku rozwartym w pozycjach „Pozostałe wpływy operacyjne” i „Pozostałe wydatki operacyjne” przepływy te zaprezentowano w tych pozycjach po skompensowaniu („per saldo”).

5.1.2.2 Zmiana układu skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

W celu ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU danych finansowych grupy Alior Banku, objętej konsolidacją od 18 grudnia 2015 roku dokonano zmian prezentacyjnych w układzie skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.

W skonsolidowanym rachunku zysków i strat:

 • wydzielono nową linię „Koszty odsetkowe”, w której będą wykazywane koszty odsetkowe od depozytów terminowych i rachunków bieżących, transakcji z przyrzeczeniem odkupu czy wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, wykazywane do tej pory w linii „Koszty finansowe”. Do tej pozycji zostały także przeniesione koszty odsetkowe dotyczące kontraktów inwestycyjnych o gwarantowanych i ustalonych warunkach, wykazywane do tej pory w linii „Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych”.
 • Usunięto linię „Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych” – kwoty wykazywane w tej linii zostały przeniesione w zależności od sposobu wyceny kontraktu według efektywnej stopy procentowej lub wartości godziwej odpowiednio do „Kosztów odsetkowych” oraz „Zmiany netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.
 • Usunięto linię „Koszty finansowe” – koszty odsetkowe wykazywane w tej linii zostały przeniesione do pozycji „Koszty odsetkowe” natomiast różnice kursowe do pozycji „Przychody netto z inwestycji”.

W celu zwiększenia przejrzystości, w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej:

 • Usunięto podział na poszczególne rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • Usunięto pozycje dotyczące kontraktów inwestycyjnych – kwoty dotyczące kontraktów inwestycyjnych zaprezentowano w pozycji „Zobowiązania finansowe”.
 • Usunięto pozycje „Instrumenty pochodne” oraz „Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych” – kwoty prezentowane dotąd w tych liniach zaprezentowano w nowej pozycji „Zobowiązania finansowe”.
 • Utworzono nową pozycję „Zobowiązania finansowe” – w której zaprezentowano m. in. instrumenty pochodne, kontrakty inwestycyjne, zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych, zobowiązania wobec banków i klientów z tytułu depozytów, zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, prezentowane szczegółowo w notach.

Ponadto pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przegrupowane w celu dokładniejszego odwzorowania kryterium płynności.

5.1.2.3 Wpływ różnic na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W tabelach poniżej zaprezentowano wpływ powyższych zmian na pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Aktywa 31 grudnia 2014 (zatwierdzone) Korekta Punkt 31 grudnia 2014 (przekształcone) 1 stycznia 2014 (zatwierdzone) Korekta Punkt 1 stycznia 2014 (przekształcone)
Wartość firmy 785 663 (16 619) 2.4.6.2 2.4.6.3 769 044 8 519 -   8 519
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 3 068 813 16 619 2.4.6.2 2.4.6.3 3 085 432 2 671 964 -   2 671 964
Aktywa, razem 67 572 761 -   67 572 761 62 787 304 -   62 787 304
 
Kapitały i zobowiązania 31 grudnia 2014 (zatwierdzone) Korekta Punkt 31 grudnia 2014 (przekształcone) 1 stycznia 2014 (zatwierdzone) Korekta Punkt 1 stycznia 2014 (przekształcone)
Kapitały, razem 13 167 628 - 13 167 628 13 127 631 - 13 127 631
Zobowiązania
Kontrakty inwestycyjne 1 108 107 (1 108 107) 5.1.2.2 pozycja usunięta 2 121 037 (2 121 037) 5.1.2.2 pozycja usunięta
- o gwarantowanych i ustalonych warunkach 520 840 (520 840) 5.1.2.2 pozycja usunięta 1 250 492 (1 250 492) 5.1.2.2 pozycja usunięta
- na rachunek i ryzyko klienta 587 267 (587 267) 5.1.2.2 pozycja usunięta 870 545 (870 545) 5.1.2.2 pozycja usunięta
Zobowiązania finansowe - 9 403 244 5.1.2.2 9 403 244 - 8 398 582 5.1.2.2 8 398 582
Instrumenty pochodne 625 844 (625 844) 5.1.2.2 pozycja usunięta 237 749 (237 749) 5.1.2.2 pozycja usunięta
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 2 127 527 (2 127 527) 5.1.2.2 pozycja usunięta - - pozycja usunięta
Inne zobowiązania 9 361 277 (5 541 766) 5.1.2.2 3 819 511 9 351 414 (6 039 796) 5.1.2.2 3 311 618
Zobowiązania, razem 54 405 133 - 54 405 133 49 659 673 - 49 659 673
Kapitały i zobowiązania, razem 67 572 761 - 67 572 761 62 787 304 - 62 787 304
       
Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2014 (zatwierdzone) Korekta Punkt 1 stycznia - 31 grudnia 2014 (przekształcone)
Przychody netto z inwestycji 1 793 838 (89 189) 5.1.2.2 1 704 649
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 512 533 2 578 5.1.2.2 515 111
Koszty odsetkowe - (147 285) 5.1.2.2 (147 285)
Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych (14 031) 14 031 5.1.2.2 -
Zysk z działalności operacyjnej 3 913 083 (219 865) 5.1.2.2 3 693 218
Koszty finansowe (219 865) (219 865) 5.1.2.2 pozycja usunięta
Zysk brutto 3 691 693 - 3 691 693
 
Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 1 stycznia - 31 grudnia 2014 (zatwierdzone) Korekta Punkt 1 stycznia - 31 grudnia 2014 (przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej        
Wpływy 20 817 079 (1 046 982) 5.1.2.1 19 770 097
- pozostałe wpływy operacyjne 2 071 053 (1 046 982) 5.1.2.1 1 024 071
Wydatki (19 041 866) 1 046 982 5.1.2.1 (17 994 884)
- pozostałe wydatki operacyjne (2 932 743) 1 046 982 5.1.2.1 (1 885 761)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 775 213 -   1 775 213
Przepływy pieniężne netto, razem (282 621) -   (282 621)