3.2 Jednostka dominująca wobec PZU najwyższego szczebla

Na 31 grudnia 2015 roku Skarb Państwa posiadał 34,4427% akcji PZU, uprawniających do wykonywania 34,4427% głosów na Walnym Zgromadzeniu (na podstawie raportu bieżącego nr 3/2016 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU w dniu 7 stycznia 2016 roku). Nie występowała zatem jednostka dominująca wyższego szczebla w stosunku do PZU sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe.