46. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2015 1) Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Różnice kursowe Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 281 546 (51 447) 769 69 1 786 232 723
Należności regresowe (2 004) 402 - (2) (130) (1 734)
Nieruchomości 36 750 16 359 1 657 5 (3 461) 51 310
Odroczone koszty akwizycji 121 476 83 632 - - - 205 108
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne (24 004) 39 074 - - - 15 070
Rezerwy na świadczenia pracownicze (20 680) 6 533 403 (18) (884) (14 646)
Rezerwa na premie (43 573) 1 232 - (30) (1 537) (43 908)
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) (47 359) (2 360) - - - (49 719)
Inne rezerwy i zobowiązania (104 399) 28 668 - (50) (4 143) (79 924)
Fundusz prewencyjny 18 476 (2 234) - - - 16 242
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 113 543 7 019 - - - 120 562
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji (1 777) 1 249 - -   (528)
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych (87) (13 247) - (80) (5 772) (19 186)
Pozostałe różnice 70 525 8 110 - (263) (585) 77 787
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 398 433 122 990 2 829 (369) (14 726) 509 157

1) Kwestię kompensowania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego spółek wchodzących w skład PGK opisano w punkcie 37.

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2014 1) Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Zmiana składu grupy Różnice kursowe Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 246 912 27 175 1 743 5 716 - 281 546
Należności regresowe (2 399) 395 - - - (2 004)
Nieruchomości 13 271 20 807 3 166 (493) (1) 36 750
Odroczone koszty akwizycji 110 706 10 770 - - - 121 476
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne (20 032) (3 972) - - - (24 004)
Rezerwy na świadczenia pracownicze (21 499) 2 889 (1 526) (544) - (20 680)
Rezerwa na premie (41 199) (2 123) - (251) - (43 573)
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) (52 389) 5 038 - (8) - (47 359)
Inne rezerwy i zobowiązania (108 108) 3 709 - - - (104 399)
Fundusz prewencyjny 31 397 (12 921) - - - 18 476
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 112 116 1 427 - - - 113 543
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji - (1 777) - - - (1 777)
Pozostałe różnice (13 377) 4 835 - 78 204 776 70 438
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 255 399 56 252 3 383 82 624 775 398 433

1) Kwestię kompensowania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego spółek wchodzących w skład PGK opisano w punkcie 37.