11. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 10 362 520 8 999 205
W ubezpieczeniach bezpośrednich 10 036 342 8 905 802
W ubezpieczeniach pośrednich 326 178 93 403
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie 7 996 524 7 885 434
Składki indywidualne 3 241 407 3 256 968
Składki ubezpieczeń grupowych 4 755 117 4 628 466
Składki przypisane brutto, razem 18 359 044 16 884 639

W 2015 i w 2014 roku spółki prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń na życie nie prowadziły reasekuracji czynnej.

Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 614 925 527 989
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 3 279 436 2 899 442
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 2 626 730 2 209 647
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 60 822 77 015
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 2 318 353 2 043 689
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 750 544 798 498
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 90 510 97 884
Świadczenie pomocy (grupa 18) 314 340 248 180
Ochrona prawna (grupa 17) 3 544 877
Pozostałe (grupa 16) 303 316 1) 95 984
Razem 10 362 520 8 999 205

1) Wzrost wynika ze składki przypisanej w ubezpieczeniach pośrednich.