Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i stratNota1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014 (przekształcone)1)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 11 18 359 044 16 884 639
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto (366 702) (349 912)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 17 992 342 16 534 727
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto (607 471) (105 357)
Składki zarobione netto 17 384 871 16 429 370
Przychody z tytułu prowizji i opłat 12 242 799 350 764
Przychody netto z inwestycji 13 1 571 268 1 704 649
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 14 (223 239) 427 147
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 15 391 248 515 111
Pozostałe przychody operacyjne 16 803 432 537 633
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (12 282 925) (11 733 228)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 425 823 191 520
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto 17 (11 857 102) (11 541 708)
Koszty odsetkowe 18 (117 433) (147 285)
Koszty akwizycji 19 (2 376 305) (2 147 024)
Koszty administracyjne 20 (1 657 878) (1 527 699)
Pozostałe koszty operacyjne 22 (1 222 276) (907 740)
Zysk z działalności operacyjnej 2 939 385 3 693 218
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2.4.6.1,34 4 348 (1 525)
Zysk brutto 2 943 733 3 691 693
Podatek dochodowy 23 (601 537) (724 066)
Zysk netto, w tym: 2 342 196 2 967 627
- zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 2 342 355 2 967 731
- zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących (159) (104)
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisywany właścicielom jednostki dominującej 2 342 355 2 967 731
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych 24 863 523 000 863 519 4902)
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) 24 2,71 3,442)

1) Informacje o powodach przekształcenia danych i jego wpływie na skonsolidowany rachunek zysków i strat przedstawiono w punkcie 5.1.2.
2) Dane porównywalne przekształcono uwzględniając nową liczbę akcji po przeprowadzeniu splitu opisanego w punkcie 42.1.