29.2 Odroczone koszty akwizycji w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji w ubezpieczeniach na życie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 1 stycznia – 31 grudnia 2014
Wartość netto na początek okresu 67 615 63 343
Odroczone koszty akwizycji 19 873 5 578
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy (11 078) (1 432)
Różnice kursowe 25 126
Wartość netto na koniec okresu 76 435 67 615