21. Koszty pracownicze

Koszty pracownicze 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Wynagrodzenia 1 397 889 1 247 136
Programy określonych składek, w tym: 304 070 262 903
- narzuty na wynagrodzenia 236 574 199 746
- ubezpieczenia emerytalne III filaru, w tym koszty składek na PPE poniesione w okresie 67 496 63 157
Pozostałe 69 565 76 673
Koszty pracownicze, razem 1 771 524 1 586 712

Na 31 grudnia 2015 roku spółki PZU, PZU Życie i PZU CO posiadały programy emerytalne III filaru dla swoich pracowników, będące programami określonych składek. W ramach tych programów, pracodawca dodatkowo wpłacał 7% wynagrodzenia za pracę brutto.

Koszty pracownicze znajdują się w pozycjach „Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych”, „Koszty akwizycji”, „Koszty administracyjne” i „Pozostałe koszty operacyjne” skonsolidowanego rachunku zysków i strat.