10.4 Zmiana stanu aktywów powtarzalnie wycenianych w wartości godziwej, zakwalifikowanych do Poziomu III

Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych zaklasyfikowanych do Poziomu III hierarchii wartości godziwej 1 stycznia – 31 grudnia 2015 1 stycznia – 31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 2 074 970 1 312 329
Nabycie 268 919 667 058
Reklasyfikacje z nieruchomości własnych 2 942 33 964
Zyski lub straty ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji: 85 752 76 391
- wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji - (693)
- zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej 85 752 77 084
Zyski lub straty ujęte w innych całkowitych dochodach w pozycji - „Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych” - 8 725
Reklasyfikacje do nieruchomości własnych (29 644) -
Reklasyfikacje do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (1 347 832) (10 786)
Sprzedaż - (15 307)
Zmiana składu grupy - 3 481
Różnice kursowe (691) (885)
Stan na koniec okresu 1 054 416 2 074 970

Nieruchomości zakwalifikowane do Poziomu III wartości godziwej

Lp. Nazwa nieruchomości Wartość godziwa na 31 grudnia 2015 Wartość godziwa na 31 grudnia 2014 Podejście do wyceny Dane niemożliwe do zaobserwowania Zakres danych niemożliwych do zaobserwowania Na 31 grudnia 2015 Zakres danych niemożliwych do zaobserwowania Na 31 grudnia 2014
1. Kompleks biurowy, Wrocław 273 500 276 220 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody
inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa)
Stopa kapitalizacji
14,25 - 15,50 euro
1)
14,25 - 15,50 euro
1)
2. Park magazynowy, Bielany Wrocławskie 214 900 88 830 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody
inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji
Koszty budowy
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 4,20 euro
1)
2)
8,00 - 9,00 euro
2,40 - 4,20 euro
1)
2)
3. Budynek biurowy, Warszawa 155 100 156 000 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody
inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 
Miesięczna stawka czynszu (parking)
Stopa kapitalizacji
11,70 - 14,10 euro
70,00 - 50,00 euro
1)
12,00 - 15,00 euro
70,00 - 50,00 euro
1)
4. Park magazynowy w trakcie realizacji, Komorniki 118 900 101 190 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody
inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa) 
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia agazynowa) Stopa kapitalizacji
Koszty budowy
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 4,00 euro
1)
2)
8,50 - 9,00 euro
2,30 - 4,20 euro
1)
2)
5. Park magazynowy w trakcie realizacji, Sosnowiec Pieńki 115 700 nd Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody
inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa)
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji
Koszty budowy
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 4,00 euro
1)
2)
nd
nd
nd
nd
6. Budynek biurowy, Warszawa 114 100 115 330 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody
inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa)
Miesięczna stawka czynszu (parking)
Stopa kapitalizacji
10,09 - 12,91 euro
35,20 - 84,48 euro
1)
11,50 - 14,50 euro
55,00 - 85,00 euro
1)
7. Park magazynowy w trakcie realizacji, Sosnowiec 37 160 nd Podejście mieszane przy zastosowaniu metody pozostałościowej Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa)
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa) Stopa kapitalizacji
Koszty budowy
7,50 - 9,00 euro
2,90 - 4,30 euro
1)
2)
nd
nd
nd
nd
8. Budynek biurowy w trakcie realizacji, Wrocław 7 160 4 250 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa)
Stopa kapitalizacji
Koszty budowy
11,00 - 15,50 euro
1)
11,00 - 15,50 euro
1)
9. Pozostałe 17 896 1 333 1503) nd. nd. nd. nd.
  RAZEM 1 054 416 2 074 970        

1) Stopa kapitalizacji została ustalona na podstawie analizy stóp zwrotu osiąganych w transakcjach dla nieruchomości podobnych oraz biorąc pod uwagę postrzeganie ryzyka przez potencjalnych inwestorów na rynku nieruchomości.

2) Wartość kosztów budowy została określona na podstawie rynkowych kosztów budowy pomniejszonych o koszty poniesione na dzień wyceny.

3) Nieruchomości inwestycyjne o wartości 1 280 130 tys. zł zostały przeklasyfikowane do aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Dodatkowe informacje na ten temat zaprezentowano w punkcie 41

Wyceny nieruchomości kwalifikowanych do Poziomu III są wrażliwe na zmiany parametrów przyjmowanych w ich wycenach, a parametry te są zależne od otoczenia makroekonomicznego (np. wzrost gospodarczy, inflacja, poziom stóp procentowych), podaży i popytu na poszczególnych lokalnych rynkach nieruchomości (uwzględniając zarówno rynek najmu jak też popyt na całe nieruchomości zgłaszany przez inwestorów finansowych). Parametry przyjmowane w tych wycenach mogą być powiązane ze sobą, przy czym poziom współzależności nie jest stały i może zmieniać się w zależności od otoczenia rynkowego.