Kluczowe kierunki rozwoju Grupy PZU w latach 2016-2020

Główne cele strategiczne PZU do 2020 roku to: stabilizacja wyniku finansowego, szersze wykorzystanie potencjału wzrostu oraz stworzenie najbardziej innowacyjnej Grupy w Europie. 

Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz regulacyjne wymaga od Grupy zachowania równowagi pomiędzy prowadzeniem dotychczas ustalonych strategicznych działań, a szukaniem nowych innowacyjnych rozwiązań poprzez wnikliwą analizę szeregu danych oraz umiejętne eksperymentowanie.“Strategia to zasadniczo zarządzanie zmianą”
Prof. Arnoldo C. Hax, MIT Sloan School of Management

Kierunki rozwoju Grupy PZU na lata 2016-2020:

 • Klientocentryczność - Jesteśmy po to by zapewnić naszym klientom spokój i poczucie bezpieczeństwa. Klienci zawsze mogą na nas polegać. W praktyce, przyjęta przez Grupę misja oznacza przekształcenie PZU z organizacji skupionej wokół oferty produktowej w organizację odpowiadającą na potrzeby klientów.
 • Umocnienie pozycji lidera na rynku ubezpieczeń w Polsce:
  • Obszar Klienta Detalicznego - utrzymanie pozycji lidera rynku dzięki wykorzystaniu kompleksowej oferty dostosowanej do potrzeb poszczególnych segmentów klientów oraz strategii dwóch marek (PZU i Link4);
  • Obszar Klienta Korporacyjnego:
   - (w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych) wzmocnienie pozycji, szczególnie w zakresie Średnich Klientów Korporacyjnych (tzw. Klient Mid-Korpo) i osiągnięcie statusu partnera biznesowego, o silnej pozycji eksperckiej, dostarczającego nie tylko produkty ubezpieczeniowe, ale również doradzającego klientom na każdym etapie wsparcia w zarządzaniu ryzykiem;
   - (w ubezpieczeniach na życie) utrzymanie pozycji lidera na rynku przy wysokiej rentowności pomimo silnej presji konkurencyjnej.
 • Działalność zagraniczna:
  • Dynamiczny wzrost przychodów generowanych przez działalność zagraniczną do przychodów Grupy PZU; 
  • Koncentracja na rentowności i osiąganiu wysokiego zwrotu z inwestycji.
 • Rozwój oferty uzupełniającej dla ubezpieczeń o: 
  • Zarządzanie aktywami klienta;
  • Ubezpieczenia zdrowotne.
Katalizatorem w obszarze poprawy rentowności będzie również optymalizacja poziomu kosztów poprzez obniżenie kosztów stałych o ok. 20% w ciągu 3 lat (w porównaniu do roku 2015). Stabilizacji wyniku finansowego ma służyć nowa strategia inwestycyjna, dzięki której możliwe będzie utrzymanie rentowności działalności lokacyjnej pomimo niskich stóp procentowych.

Sektor ubezpieczeniowy przechodzi szereg zmian i transformacji, których efektem jest ukierunkowanie ubezpieczycieli na potrzeby klienta. Istotny kierunek zmian to tworzenie prostych i przejrzystych, pod względem warunków, produktów, które klienci z łatwością mogą porównywać. Konkurowanie w wymagających warunkach rynkowych wymusza na ubezpieczycielach nieustanne dążenie do zwiększenia efektywności przez optymalizację stosowanych modeli biznesowych i szersze wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych wykorzystujących zasoby Big Data.

obszary.png

cele_i_aspiracje.png

Dalszy rozwój Grupy PZU przebiegać będzie w okolicznościach uwarunkowanych następującymi głównymi trendami i czynnikami:

 • Środowisko niskich stóp procentowych Przez najbliższe kilka lat Grupa PZU działać będzie w środowisku niskich stóp procentowych. Prognozy dotyczące inflacji w Polsce jak i w strefie Euro nie wskazują na istotne prawdopodobieństwo jej wzrostu do poziomu zbliżonego do 2% wcześniej niż przy końcu horyzontu Strategii. Taka sytuacja nadal będzie kreować problem z osiąganiem gwarantowanych stóp zwrotu w ubezpieczeniach na życie, a także będzie miała istotny wpływ na kształtowanie się wymaganych przez inwestorów stóp zwrotu możliwych do osiągnięcia przez fundusze inwestycyjne i emerytalne.
 • Rosnące wymagania regulacyjne


Wypłacalność II (Solvency II)

1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy Dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II), określającej wymagania dotyczące kluczowych parametrów finansowych w działalności ubezpieczeniowej. Nowe przepisy zmieniają sposób wyznaczania marginesu wypłacalności, czyli wymogu kapitałowego dla firm ubezpieczeniowych. Zgodnie z nowymi przepisami wymogi te będą wyznaczane osobno dla ryzyka ubezpieczeniowego (aktuarialnego), rynkowego i operacyjnego. Poprzez zaostrzenie wymagań regulacyjnych Dyrektywa istotnie zmienia rynek ubezpieczeń. Jej wejście w życie ma wpływ zarówno na kalkulację składek jak i na zmiany procesów wewnętrznych w spółkach ubezpieczeniowych, przede wszystkim w obszarach zarządzania ryzykiem. Zgodnie ze zmienionymi przepisami ubezpieczyciele zobowiązani są do raportowania, zarówno do instytucji nadzorczych jak i publicznie, nowych rozszerzonych zakresów informacji. W wyniku wprowadzonych zmian niektóre firmy staną przed koniecznością dokapitalizowania albo ograniczenia zakresu prowadzonej działalności.

Podatek od aktywów

Od 1 lutego 2016 roku zaczął obowiązywać w Polsce podatek od aktywów instytucji finansowych. W przypadku ubezpieczycieli stawka podatku wynosi 0,44% od zgromadzonych aktywów. Wprawdzie podatek ten obejmie dużą część działających w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych, nie mniej jednak największa część generowanych z niego wpływów pochodzić będzie z opodatkowania aktywów Grupy PZU. Szacuje się, iż wartość podatku może wynosić ok. 270-280 mln zł (dotyczy tylko spółek ubezpieczeniowych, dane urocznione). 

Zmiany w ustawie ubezpieczeniowej

Na początku 2016 roku weszły także w życie zmiany Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zasadniczy kierunek wprowadzonych zmian dotyczy kształtowania relacji z klientami. Tutaj zmiany dotkną głównie zakłady oferujące ubezpieczenia na życie. Konieczne będzie prowadzenie szczegółowej analizy potrzeb klienta przy sprzedaży produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i wydawania klientowi odpowiednich rekomendacji i wskazówek. Zmienione zostały zasady wypłacania prowizji pośrednikom ubezpieczeniowym, co prowadzić będzie do zmian w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, przede wszystkim w kanale agencyjnym.

 • Oczekiwania klienta
  W ostatnich latach produkty finansowe, w tym w szczególności ubezpieczenia na życie, stały się na tyle skomplikowane, iż obecnie klienci poszukują prostszych i bardziej przejrzystych rozwiązań, tzw. Produktów bez gwiazdek. Produktów, których struktura będzie jasna i zrozumiała niezależnie od poziomu ich wiedzy ekonomicznej. Transparentność produktów, to m.in. odejście od kompleksowych rozwiązań łączących elementy ubezpieczenia oraz inwestycji.
  Z kolei, w przypadku produktów majątkowych i pozostałych osobowych, mamy do czynienia ze stałą presją na cenę, która zmusza ubezpieczycieli do konkurowania nie tylko zakresem usługi podstawowej, ale również usług dodatkowych (assistance, bezpośrednia likwidacja szkód, consierge). Wymaga to od zakładów ubezpieczeń kompleksowego i jednocześnie elastycznego podejścia do wyceny oferowanych usług.
  Silne trendy demograficzne i wynikające z nich zmiany w zachowaniach nabywczych
 • Silne trendy demograficzne prowadzić będą do szybkich zmian w strukturze wiekowej społeczeństwa i jednocześnie w zachowaniach nabywczych klientów Grupy.
  W szczególności w horyzoncie realizacji głównych kierunków rozwoju Grupy szybko rosnąć będzie liczba osób po 60 roku życia, w istotnej części nadal aktywnych zawodowo, mających szerokie i zróżnicowane potrzeby w zakresie wszelkiego rodzaju produktów ubezpieczeniowych (w tym ubezpieczeń zdrowotnych) oraz oszczędnościowych (zarządzania aktywami). Jednocześnie na rynek pracy wejdzie znacznie więcej ludzi z tzw. pokolenia „milennials”, których styl życia, preferencje i zachowania nabywcze są znacząco różne od ich rodziców. Pokolenie to jest znacznie bardziej przyzwyczajone do wszelkich form digitalizacji różnych dziedzin życia (w tym korzystania z produktów finansowych i ubezpieczeniowych). To wymaga od firm ubezpieczeniowych, w tym także PZU, oferowania produktów, a także likwidacji szkód i świadczeń kanałami mobilnymi, przy wykorzystaniu marketingu internetowego oraz mediów społecznościowych.
 • Stały wzrost znaczenia kanałów cyfrowych i mobilnych Najbliższe kilka lat określane jest często mianem okresu „gwałtownej digitalizacji”. Przewiduje się, iż szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych będzie jednym z silniejszych trendów do roku 2020, zarówno w zakresie spodziewanych zmian w działalności operacyjnej firm ubezpieczeniowych jak i w kształtowaniu ich relacji z klientami. Szacuje się, że na rozwiniętych rynkach, w ciągu kolejnych pięciu lat nastąpi bardzo szybki wzrost liczby klientów korzystających z kanałów cyfrowych w kontakcie z ubezpieczycielami. Skutkiem tego trendu będzie nie tylko potrzeba dostosowania relacji z klientami, ale także zagrożenie łatwiejszą dekompozycją łańcucha wartości firm ubezpieczeniowych, poprzez nasiloną konkurencyjność i przejrzystość cenową. Obecnie żadna firma z sektora usług finansowych nie może zaniedbywać kanałów zdalnych jako formy dystrybucji oraz obsługi klienta.
 • Coraz większe możliwości dopasowania się do potrzeb klientów przy pomocy technik i narzędzi Big Data Połączenie trendu rosnącej roli kanałów cyfrowych w kontaktach z klientami z gwałtownie rosnącymi możliwościami analitycznymi stwarza unikalną szansę dla firm sektora finansowego, w tym w szczególności dla firm ubezpieczeniowych. Niezbędny jest jednak szereg zmian procesów biznesowych oraz inwestycje w rozwiązania umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie dużej ilości danych oraz narzędzia do modelowania i analizy zachowań klientów, które pozwolą także na wykorzystanie danych historycznych gromadzonych przez spółki. Wykorzystanie i rozwijanie wspomnianych narzędzi pozwala na efektywniejszą segmentację klientów, co z kolei pozwala na lepsze dopasowanie oferty do potrzeb, a przy tym także optymalizację kosztów sprzedaży oraz marketingu firmy ubezpieczeniowej.