10.5 Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

W 2015 i w 2014 roku nie zmieniono sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, których wartość jest istotna z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wartość godziwa instrumentów finansowych, wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wynikających z objęcia konsolidacją Alior Banku została określona zgodnie z metodami opisanymi powyżej.