Dochody

Składki przypisane brutto w 2015 roku osiągnęły poziom
18 359,0 mln zł wobec 16 884,6 mln zł w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 8,7%.

Składki

Składki przypisane brutto w 2015 roku osiągnęły poziom 18 359,0 mln zł wobec 16 884,6 mln zł w poprzednim roku co oznacza wzrost o 8,7%. W ramach poszczególnych segmentów zanotowano:

 • wzrost przypisu składki zebranej przez spółki zagraniczne względem 2014 roku o 652,0 mln zł, w tym głównie dzięki składce pozyskanej przez podmioty zakupione w 2014 roku;
 • wyższą sprzedaż w segmencie klienta masowego o 749,5 mln zł (z wyłączeniem składki między segmentami) w porównaniu do 2014 roku, w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych dzięki sprzedaży w PZU, w efekcie przejęcia Link4 oraz ubezpieczeń różnych strat finansowych (podjęcie długoterminowej współpracy z nowym klientem na zasadach obligatoryjnej kwotowej umowy reasekuracji czynnej);
 • wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych - wyższa składka regularna o 149,6 mln zł głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych) oraz pozyskania składki w ubezpieczeniach zdrowotnych (nowi klienci);
 • niższą składkę w segmencie klienta korporacyjnego względem 2014 roku o 42,3 mln zł (z wyłączeniem składki między segmentami), w tym głównie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej w efekcie finalizacji kilku dużych przetargów (bez wpływu na poziom składki zarobionej w 2014 roku) częściowo skompensowane wyższym przypisem składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC w związku ze wzrostem liczby ubezpieczeń;
 • w segmencie ubezpieczeń indywidualnych spadek składki o 34,4 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku, głównie produktów inwestycyjnych w kanale bancassurance.

Przychody z tytułu prowizji i opłat

W 2015 roku przychody z tytułu prowizji i opłat wniosły 242,8 mln zł do wyniku Grupy PZU, czyli były o 30,8% niższe niż w poprzednim roku. Obejmowały one przede wszystkim:

 • przychody z tytułu zarządzania aktywami OFE Złota Jesień. Wyniosły one 99,8 mln zł (spadek o 11,0% w porównaniu z 2014 rokiem w wyniku ustawowego przekazania do ZUS części aktywów OFE odpowiadających wartości 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE PZU);
 • przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych w wysokości 115,4 mln zł, czyli o 47,5 mln zł wyższe niż w poprzednim roku głównie dzięki większej sprzedaży jednostek uczestnictwa przez kanał zewnętrzny;
 • prowizje z tytułu opłat manipulacyjnych od ubezpieczeń emerytalnych. Osiągnęły one poziom 5,2 mln zł, czyli 26,2% ich wartości z poprzedniego roku. Spadek związany z ustawowym obniżeniem od 1 lutego 2014 roku opłaty od składek z 3,5% do poziomu 1,75% oraz z dokonaniem przez ubezpieczonych wyboru co do dalszego przekazywania do OFE składki ustalonej w nowej wysokości 2,92% w odniesieniu do przyszłych składek.

Dodatkowo na porównywalność salda przychodów z tytułu prowizji i opłat względem 2014 roku wpłynął efekt jednorazowy roku ubiegłego w postaci przychodu z tytułu likwidacji i wycofania środków z części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 132,3 mln zł związany z ustawowymi zmianami w OFE.

Wynik netto na działalności inwestycyjnej i koszty odsetkowe

W 2015 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 1 739,3 mln zł wobec 2 646,9 mln zł w 2014 roku (spadek o 34,3%). Do spadku wyniku przyczyniły się głównie następujące czynniki:

 • spadek dochodów z odsetkowych aktywów finansowych na skutek wzrostu rentowności polskich obligacji skarbowych w środku i na końcu krzywej dochodowości w 2015 roku wobec spadku całej krzywej w 2014 roku;
 • gorsze wyniki na instrumentach pochodnych, które nabywane są głównie w celach handlowych na potrzeby odpowiedniego zarządzania ryzykiem w ramach portfeli inwestycyjnych.

Wpływ powyższych czynników został częściowo zbilansowany lepszymi wynikami uzyskanymi na instrumentach kapitałowych.

Segmenty ubezpieczeń (mln zł), lokalne standardy rachunkowościPrzypis składki brutto (na zewnątrz)
20152014201320122011
RAZEM 18 359 16 885 16 480 16 243 15 279
Razem ub. majątkowe i osobowe - Polska (składka przypisana na zewnątrz) 9 074 8 367 8 269 8 451 8 242
Ubezpieczenia masowe Polska 7 309 6 560 6 534 6 614 6 421
OC komunikacyjne 2 595 2 373 2 453 2 567 2 486
AC komunikacyjne 1 727 1 579 1 549 1 598 1 641
Inne produkty 2 987 2 608 2 531 2 449 2 295
Ubezpieczenia korporacyjne Polska 1 765 1 807 1 735 1 838 1 821
OC komunikacyjne 367 354 372 394 405
AC komunikacyjne 510 461 479 544 645
Inne produkty 888 992 885 899 771
Razem ubezpieczenia na życie - Polska 7 923 7 808 7 745 7 454 6 752
Ub. Grupowe i kontynuowane - Polska 6 689 6 539 6 415 6 364 6 179
Ub. Indywidualne - Polska 1 234 1 269 1 330 1 090 573
Razem ub. majątkowe i osobowe - Ukraina i Kraje bałtyckie 1 288 632 388 338 285
Ukraina ub. majątkowe i osobowe 138 133 157 142 121
Kraje bałtyckie ub. majątkowe i osobowe 1 151 499 230 196 164
Razem ubezpieczenia na życie* - Ukraina i Kraje bałtyckie 74 78 78 - -
Ukraina ub. na życie* 31 41 47 - -
Litwa ub. na życie* 43 37 32 - -

* konsolidacja spółek od 1 stycznia 2013 roku

Zmiana wyniku netto z działalności inwestycyjnej (w mln zł)*

zmiana_wyniku_netto_z_dzialalnosci_inwes

* Pozycja Pozostałe „Wyniku netto na działalności inwestycyjnej” prezentowana z uwzględnieniem różnic kursowych, w tym od własnych dłużnych papierów wartościowych ujmowanych dotychczas w linii „Koszty finansowe” jak również z uwzględnieniem wyceny kontraktów inwestycyjnych w wartości godziwej, ujmowanych dotychczas w linii „Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych”, która od bieżącego okresu została usunięta

W 2015 roku wpływ na wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU miały następujące zdarzenia jednorazowe wzajemnie kompensujące się:

 • wynik brutto na sprzedaży PZU Litwa w wysokości 165,5 mln zł;
 • strata z tytułu zmiany wartości godziwej akcji nabytych w ramach I transzy pomiędzy datą ich nabycia a datą objęcia kontroli nad Alior Bankiem, czyli 18 grudnia 2015 roku w wysokości 175,8 mln zł.

Koszty odsetkowe2 w ciągu 2015 roku spadły o 20,3% w porównaniu do roku ubiegłego.

Spadek kosztów odsetkowych to głównie efekt mniejszej skali wykorzystania transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Na koniec 2015 roku wartość portfela lokat3 Grupy PZU wynosiła 55 411,2 mln zł wobec 53 958,7 mln zł na koniec 2014 roku.

Grupa prowadzi działalność inwestycyjną zgodnie z wymogami ustawowymi przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, płynności i rentowności, dlatego też dłużne skarbowe papiery wartościowe stanowiły ponad 60% portfela lokat zarówno na dzień 31 grudnia 2015 roku jak i 31 grudnia 2014 roku.

Koszty odsetkowe (w mln zł)

Wzrost stanu skarbowych instrumentów rynku dłużnego wynikał z objęcia konsolidacją portfela aktywów Alior Banku.

Spadek udziału nieruchomości inwestycyjnych wynikał z przeznaczenia do sprzedaży części portfela z tytułu osiągnięcia przewidywanego horyzontu inwestycyjnego, wydzielona część tego portfela została zaprezentowana w kategorii aktywów przeznaczonych do sprzedaży.

Transakcje rynku pieniężnego zawierane były w celu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności inwestycyjnej oraz osiągnięcia dodatkowych marż.

W roku 2015 działalność lokacyjna Grupy PZU koncentrowała się na kontynuacji realizacji założenia optymalizacji rentowności działalności lokacyjnej poprzez większą dywersyfikację portfela lokat.

Struktura Portfela lokat (w %)**

** Instrumenty pochodne związane ze stopą procentową, kursami walut oraz cenami papierów wartościowych prezentowane odpowiednio w kategoriach Instrumenty rynku dłużnego – skarbowe, Instrumenty rynku pieniężnego oraz Instrumenty kapitałowe notowane oraz nienotowane.

Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

W 2015 roku saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wynosiło 418,8 mln zł wobec także ujemnego w 2014 roku na poziomie 370,1 mln zł. Wpływ na poziom tego wyniku miały następujące czynniki:

 • wyższe koszty amortyzacji wartości niematerialnych zidentyfikowanych w wyniku transakcji przejęcia w 2014 roku spółek ubezpieczeniowych oraz medycznych w wysokości 161,1 mln zł (87,8 mln zł w 2014 roku);
 • wyższe wydatki związane z działalnością prewencyjną (92,4 mln zł w 2015 roku względem 68,2 mln zł rok wcześniej).

2 „Koszty odsetkowe” prezentowane z wyłączeniem różnic kursowych, w tym od własnych dłużnych papierów wartościowych przeniesionych od bieżącego okresu do linii Pozostałe „Wyniku netto na działalności inwestycyjnej”, natomiast z uwzględnieniem wyceny kontraktów inwestycyjnych według efektywnej stopy procentowej, ujmowanych dotychczas w linii „Zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych”.
3 Portfel lokat obejmuje aktywa finansowe (łącznie z produktami inwestycyjnymi, z wyłączeniem należności od klientów z tytułu kredytów), nieruchomości inwestycyjne, ujemną wycenę instrumentów pochodnych oraz zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu.