Polityka dywidendowa

Głównym celem realizacji polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU jest obniżenie kosztu kapitału poprzez optymalizację struktury bilansu. Odbywa się to w drodze zamiany kapitału własnego tańszym kapitałem obcym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu środków na rozwój.

Dnia 13 maja 2014 roku Zarząd PZU podjął decyzję o aktualizacji Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013 -2015 (Polityka), przyjętej 26 sierpnia 2013 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom wypłacona 19 listopada 2013 roku zaliczka na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1 727 mln zł, tj. 20 zł na akcję (przed podziałem akcji), została uznana za część wypłaty z kapitału nadwyżkowego.

Głównym celem realizacji Polityki jest obniżenie kosztu kapitału poprzez optymalizację struktury bilansu w drodze zamiany kapitału własnego tańszym kapitałem obcym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu środków na rozwój.

Polityka ma na celu zwiększenie stopy zwrotu dla akcjonariuszy (TSR, ang. Total Shareholder Return) i opiera się na następujących zasadach:

  • utrzymanie środków własnych Grupy PZU z wyłączeniem długu podporządkowanego na poziomie nie niższym niż 250% marginesu wypłacalności (wg. Solvency I) Grupy PZU oraz dążenie do utrzymania środków własnych Grupy PZU z uwzględnieniem długu podporządkowanego na poziomie ok. 400% marginesu wypłacalności (wg stanu na koniec roku obrotowego), w celu utrzymania bezpieczeństwa finansowego Grupy;
  • utrzymanie aktywów na pokrycie rezerw poszczególnych spółek Grupy PZU na poziomie nie niższym niż 110%;
  • uzyskanie optymalnej struktury finansowania poprzez zastąpienie nadwyżki kapitałowej długiem podporządkowanym do kwoty nie wyższej niż 3 mld zł;
  • utrzymanie kapitału własnego na poziomie odpowiadającym ratingowi AA według metodologii agencji ratingowej Standard & Poor’s;
  • zapewnienie środków na rozwój i akwizycje w najbliższych latach;
  • brak emisji akcji przez PZU w najbliższych latach.

Polityka zakłada wypłatę dywidend kalkulowanych na podstawie:

  • skonsolidowanego zysku netto, przy czym wartość wypłaconej dywidendy nie może być niższa niż 50% i nie wyższa niż 100% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF oraz
  • kapitału nadwyżkowego, przy czym całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy za lata 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł.

PZU planuje dokonać zmiany polityki kapitałowej i dywidendowej mającej na celu zaadresowanie wymogów Wypłacalność II.

Dywidenda wypłacona przez PZU z zysku za lata obrotowe 2011-2015

2015 2014 2013 2012 2011
Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU (w mln zł) 2 342,2 2 967,6 3 295,0 3 253,8 2 343,9
Jednostkowy zysk PZU (w mln zł) 2 248,5 2 636,7 5 106,3 2 580,7 2 582,3
Wypłacona dywidenda za rok (w mln zł) b.d. 2 590,6 4 663,0 2 564,7 1 936,9
Dywidenda na 1 akcję za rok (w zł)** b.d. 3,00 5,40* 2,97 2,24
Dywidenda na 1 akcję wg. daty ustalenia prawa (w zł)** 3,00 3,40 4,97 2,24 2,60
Współczynnik wypłaty dywidendy z zysku skonsolidowanego za rok b.d. 87,3% 89,1%* 78,8% 82,6%
 Stopa dywidendy w roku (%)*** 8,8% 7,0% 11,1% 5,1% 8,4%
TSR (Total Shareholders Return) (23,9)% 15,8% 14,1% 48,7% (5,8)%

* dywidenda z kapitałów nadwyżkowych wypłacona w 2013 roku (2 zł na akcję), nieuwzględniona przy współczynniku wypłaty dywidendy

** dane historyczne zostały przeliczone w stosunku 1:10 zgodnie ze splitem akcji

*** stopa liczona jako dywidenda wg. daty ustalenia prawa do dywidendy wobec ceny akcji na koniec danego roku

Wypłata dywidendy za 2014 rok

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2 590,6 mln zł, tj. 30,00 zł na jedną akcję (przed splitem). Dniem, według którego ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty był 30 września 2015 roku. Dywidenda została wypłacona dnia 21 października 2015 roku.       

Wypłata dywidendy za 2015 rok

Dnia 1 grudnia 2015 roku KNF wydał rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2015 roku.

Organ nadzoru rekomenduje, aby zakłady ubezpieczeń w dalszym ciągu prowadziły zachowawczą politykę dywidendową, a wypracowany zysk przeznaczały na wzmocnienie swojej pozycji kapitałowej.


Od debiutu giełdowego, PZU wypłacił w formie dywidend blisko 15 mld zł. Kwota dywidendy wypłaconej w 2015 roku wyniosła blisko 2,6 mld zł, co dało 3 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 8,8%.

Podobnie jak we wcześniejszych latach, zgodnie z zaleceniem organu nadzoru, dywidendę powinny wypłacić tylko zakłady ubezpieczeń spełniające określone kryteria finansowe. Jednocześnie wypłata dywidendy powinna zostać ograniczona maksymalnie do 75% wysokości zysku wypracowanego w 2015 roku, przy czym wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych według Wypłacalność II po wypłacie dywidendy powinien utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%.

Jednocześnie organ nadzoru dopuścił wypłatę dywidendy z całego wypracowanego w 2015 roku zysku, m.in. o ile pokrycie wymagań kapitałowych według Wypłacalność II po odliczeniu przewidywanych dywidend utrzymywać się będzie na poziomie równym lub wyższym niż 150%.

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności Grupy PZU Zarząd nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2015 rok.

Wartość księgowa na akcję i skumulowana dywidenda brutto na akcję** [zł]

wartosc_ksiegowa_na_akcje_i_skumulowana_

* w 2013 roku miała miejsce wypłata dywidendy z kapitałów nadwyżkowych (2 zł na akcję)
** dane historyczne zostały przeliczone w stosunku 1:10 zgodnie ze splitem akcji

Dynamika kursu akcji PZU na tle wybranych indeksów giełdowych

dynamika_kursu_akcji_pzu_na_tle_wybranyc

* Notowania od dnia 12 maja 2010 roku (debiut PZU na GPW)
** Wysokość dywidendy na akcje po przeliczeniu w stosunku 1:10 zgodnie ze splitem akcji 
Źródło: Reuters.