32. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2015
  Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nierucho-mości 1) Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 536 650 143 661 42 915 1 130 382 175 003 2 028 611
Zwiększenia (z tytułu): 142 095 37 136 107 030 111 110 148 845 546 216
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 27 742 4 906 93 918 1 568 14 072 142 206
- zmiana składu grupy 81 468 755 13 112 22 315 122 916 240 566
- przeniesienie z nieruchomości inwestycyjnych - - - 74 662 - 74 662
- przeniesienia z aktywów w budowie 25 477 31 055 - 12 148 9 385 78 065
- pozostałe 7 408 420 - 417 2 472 10 717
Zmniejszenia (z tytułu): (94 730) (23 822) (89 202) (74 486) (12 283) (294 523)
- sprzedaż i likwidacja (92 985) (23 822) (48) (977) (11 392) (129 224)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - (7 958) - (7 958)
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - (2 701) (63 542) - (66 243)
- przeniesienia z aktywów w budowie - - (78 065) - - (78 065)
- pozostałe (1 745) - (8 388) (2 009) (891) (13 033)
Różnice kursowe (977) (474) (6) (268) (435) (2 160)
Wartość brutto na koniec okresu 583 038 156 501 60 737 1 166 738 311 130 2 278 144
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (438 374) (55 322) (422) (367 636) (107 359) (969 113)
Zmiany (z tytułu): 53 369 (670) - (1 424) (9 361) 41 914
- amortyzacja za okres (34 170) (19 791) - (28 384) (19 388) (101 733)
- sprzedaż i likwidacja 92 543 19 180 - 249 11 022 122 994
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - 1 220 - 1 220
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - - 23 867 - 23 867
- różnice kursowe 727 236 - 114 407 1 484
- pozostałe (5 731) (295) - 1 510 (1 402) (5 918)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (385 005) (55 992) (422) (369 060) (116 720) (927 199)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (3 413) (17) (15) (50 203) (4 241) (57 889)
Zmiany odniesione na: 571 (319) (386) 16 496 378
- pozostałe koszty operacyjne - (319) (386) - - (705)
- pozostałe przychody operacyjne 571 - - 16 496 1 083
Inne zmiany: - - - 6 354 - 6 354
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - - 6 237 - 6 237
- pozostałe - - - 117 - 117
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (2 842) (336) (401) (43 833) (3 745) (51 157)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 195 191 100 173 59 914 753 845 190 665 1 299 788

1) W tym prawo wieczystego użytkowania gruntu.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2014
  Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nierucho-mości 1) Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 582 604 116 418 22 954 1 081 035 139 549 1 942 560
Zwiększenia (z tytułu): 64 174 53 269 66 747 132 354 54 759 371 303
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 26 217 12 920 54 498 8 162 9 018 110 815
- zmiana składu grupy 27 563 15 782 730 105 199 39 899 189 173
- przeniesienie z nieruchomości inwestycyjnych - - - 15 419 - 15 419
- przeniesienia z aktywów w budowie 9 875 21 827 - 3 574 5 693 40 969
- pozostałe 519 2 740 11 519 - 149 14 927
Zmniejszenia (z tytułu): (108 241) (25 255) (46 798) (83 617) (18 344) (282 255)
- sprzedaż i likwidacja (100 439) (25 255) - (841) (16 104) (142 639)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 2) (4 879) - - (20 691) (1 810) (27 380)
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (1 893) - (124) (61 714) (62) (63 793)
- przeniesienia z aktywów w budowie - - (40 969) - - (40 969)
- pozostałe (1 030) - (5 705) (371) (368) (7 474)
Różnice kursowe (1 887) (771) 12 610 (961) (2 997)
Wartość brutto na koniec okresu 536 650 143 661 42 915 1 130 382 175 003 2 028 611
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (494 299) (52 976) - (322 530) (86 050) (955 855)
Zmiany (z tytułu): 55 925 (2 346) (422) (45 106) (21 309) (13 258)
- amortyzacja za okres (29 785) (14 318) - (29 960) (15 372) (89 435)
- sprzedaż i likwidacja 99 779 20 676 - 708 15 703 136 866
- zmiana składu grupy (20 411) (7 074) (415) (28 933) (24 166) (80 999)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 2) 3 310 - - 3 063 1 422 7 795
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych 1 265 - - 10 157 36 11 458
- różnice kursowe 1 412 462 (7) 22 898 2 787
- pozostałe 355 (2 092) - (163) 170 (1 730)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (438 374) (55 322) (422) (367 636) (107 359) (969 113)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - - - (59 424) - (59 424)
Zmiany odniesione na: (2 452) (20) (15) 5 921 - 3 434
- pozostałe koszty operacyjne (2 490) (20) (15) (2 139) - (4 664)
- pozostałe przychody operacyjne 38 - - 8 060 - 8 098
Inne zmiany: (961) 3 - 3 300 (4 241) (1 899)
- zmiana składu grupy (1 301) - - - (4 241) (5 542)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 2) - - - 1 446 - 1 446
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - - 1 863 - 1 863
- pozostałe 340 3 - (9) - 334
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (3 413) (17) (15) (50 203) (4 241) (57 889)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 94 863 88 322 42 478 712 543 63 403 1 001 609

1) W tym prawo wieczystego użytkowania gruntu.

2) W pozycjach „Przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5” przedstawiono przeniesienie aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 2.4.1. Zmniejszenie aktywów zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

W pozycjach „przeniesienia do nieruchomości inwestycyjnych” przedstawiono analogiczne wartości wyjaśnione w punkcie 33.