44.2 Rezerwy na świadczenia pośmiertne

Zmiana stanu rezerwy na świadczenia pośmiertne 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 23 461 19 224
Zmiany ujmowane w rachunku zysków i strat 2 492 (404)
- koszt bieżącego zatrudnienia 1 663 2 195
- koszt przeszłego zatrudnienia 468 (2 685)
- przychody lub koszty z tytułu odsetek 361 86
Ponowna wycena rezerwy (zmiany rozpoznawane w innych całkowitych dochodach): (1 164) 4 627
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych (235) 227
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych (1 074) 4 400
- pozostałe 145 -
Świadczenia wypłacone (634) (81)
Zmiana składu grupy - 95
Stan na koniec okresu 24 155 23 461

Łączne oczekiwane przepływy z tytułu świadczeń pośmiertnych od dnia bilansowego 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Do 3 miesięcy 320 299
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku 1 103 948
Powyżej 1 roku do 5 lat 6 513 6 043
Powyżej 5 lat 83 167 79 873
Razem 91 103 87 163