Alior Bank – działalność bankowa

Innowacyjność jest jedną z wartości wpisanych do nowej strategii PZU. Nabycie akcji Alior Banku doskonale wpisuje się w tę strategię ze względu wysoką innowacyjność banku, wysoki poziom zaawansowania komercyjnego i technologicznego oraz doświadczoną i skuteczną kadrę menedżerską.

Nabycie akcji Alior Bank oraz ujęcie w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy PZU

Zgodnie z umową przedwstępnej sprzedaży akcji Alior Banku SA („Alior Bank”) od Alior Lux S.à.r.l. & Co. S.C.A oraz Alior Polska sp. z o.o., podpisaną 30 maja 2015 roku, PZU nabył w trzech transzach 18 318 473 akcji Alior Bank, stanowiących ok. 25,19% udziału w kapitale zakładowym banku, za łączną kwotę 1 634,9 mln zł (89,25 zł za akcje). Realizacja transakcji uzależniona była od spełnienia warunków zawieszających, m.in. braku sprzeciwu KNF, zgody UOKiK oraz zgody ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego.

Dnia 6 października KNF nie wyraził sprzeciwu i tym samym zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające.

PZU dokonał płatności za poszczególne transze:

  • I transza 7 244 900 akcji (9,96%) za łączną kwotę 646,6 mln zł - 12 października 2015 roku;
  • II transza 7 244 900 akcji (9,96%) za łączną kwotę 646,6 mln zł - 18 grudnia 2015 roku;
  • III transza 3 828 673 akcji (5,27%) za łączną kwotę 341,7 mln zł - 11 marca 2016 roku.

W okresie od 12 października 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku Alior Bank był uznawany za jednostkę stowarzyszoną.

Od momentu nabycia drugiej transzy Grupa PZU sprawuje kontrolę, w związku z czym Alior Bank został objęty konsolidacją. Na koniec 2015 roku dokonano prowizorycznego rozliczenia transakcji nabycia na podstawie danych sporządzonych na 31 grudnia 2015 roku. Nie wystąpiły istotne różnice danych księgowych pomiędzy 18 grudnia 2015 roku (dzień objęcia kontroli) a 31 grudnia 2015 roku. W 2015 roku konsolidacji podlegały wyłącznie wartości aktywów i pasywów Alior Banku.

Jednocześnie ujęto zobowiązanie z tytułu nabycia trzeciej transzy 3 828 673 akcji na łączną kwotę 341,7 mln zł.

Sytuacja na rynku

Według stanu na koniec grudnia 2015 roku w Polsce funkcjonowało 38 krajowych banków komercyjnych, 561 banków spółdzielczych oraz 27 oddziałów instytucji kredytowych. W 2015 roku, jak w latach ubiegłych, zanotowano zmniejszenie sieci bankowej (o 3,8% do 14 496 placówek) oraz stanu zatrudnienia (o 1,0%).

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku sektor bankowy wypracował zysk netto na poziomie 11,5 mld zł (spadek o 27,6% w porównaniu do roku poprzedniego). Na kształtowanie się wyniku netto sektora miały głównie wpływ: spadek wyniku odsetkowego o 4,8% (jako efekt obniżenia stóp procentowych przez RPP) oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji o 3,3%. Ponadto, spadek ten spowodowany był zwiększeniem się poziomu kosztów pracowniczych oraz wzrostem kosztów ogólnego zarządu z tytułu zwiększenia opłat wnoszonych przez banki na rzecz BFG.

Wartość aktywów sektora bankowego na koniec grudnia 2015 roku ukształtowała się na poziomie 1 599,9 mld zł i była o 4,4% wyższa od poziomu z końca 2014 roku. Głównymi obszarami wzrostu był wzrost akcji kredytowej dla przedsiębiorstw (+8,8% r/r) oraz należności od gospodarstw domowych (+6,7% r/r). Pomimo niskich stóp procentowych depozyty sektora niefinansowego wzrosły na koniec grudnia 2015 roku w ujęciu rok do roku o 9,9% do 938,8 mld zł.

Wielkość funduszy własnych sektora bankowego dla współczynników kapitałowych wyniosła na koniec września 2015 roku 149,2 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 7,4%. Wzrost ten miał związek z zatrzymaniem przez niektóre banki istotnej części zysku za 2014 rok na skutek rezygnacji lub wstrzymania wypłaty dywidend.

Łączny współczynnik kapitałowy sektora bankowego ukształtował się na koniec września 2015 roku na poziomie 15,6% (wzrost o 0,6 p.p. w stosunku do końca września 2014 roku), a współczynnik kapitału podstawowego Tier I na koniec wyżej wymienionego okresu wyniósł 14,3% (wzrost o 0,5 p.p. w porównaniu z końcem września 2014 roku).

Działalność Alior BankAlior Bank jest szczególnie atrakcyjnym podmiotem m.in. z uwagi na silną pozycję w segmencie bankowości detalicznej. Jest ona wspierana licznymi inicjatywami strategicznymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie systemów IT i sieci dystrybucji oraz wysoką efektywność kosztową.

Alior Bank to bank uniwersalny charakteryzujący się nowatorskimi rozwiązaniami oraz bogatą ofertą produktową. Grupa Alior Banku wypracowała w 2015 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 309,6 mln zł osiągając wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) w wysokości 9,5%.

Powyższy wynik finansowy został osiągnięty pomimo licznych czynników mających negatywny wpływ na funkcjonowanie banku, w tym: poniesienia kosztów związanych z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, dokonaniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, wzrost stawek opłat na BFG, obniżki stawek opłat interchange od transakcji kartami, czy funkcjonowanie w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych.

Do głównych źródeł przychodów Grupy Alior Bank zalicza się wynik odsetkowy netto, który osiągnął wartość 1 501,0 mln zł – dzięki dynamicznemu wzrostowi akcji kredytowej poprzez skuteczną politykę cenową oraz w efekcie połączenia z Meritum Bank.

Wskaźnik Koszty/Dochody ukształtował się na poziomie 51,1%, jednakże wyłączając koszty poniesione w związku z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz wpłatą na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, wskaźnik ten ukształtowałby się na poziomie 48,1%.

Jednocześnie w 2015 roku przeprowadzono połączenie operacyjne z Meritum Bank w cztery miesiące od fuzji prawnej, co stanowi potwierdzenie kompetencji i doświadczenia pracowników Alior Bank.

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność Alior Bank w 2016 roku

Na sytuację sektora bankowego w 2016 roku wpływ będą mieć przede wszystkim:

  • nowe obciążenie podatkowe od 1 stycznia 2016 roku wynikające z ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych;
  • podwyższenie przez KNF od 1 stycznia 2016 roku minimalnych zalecanych wymogów kapitałowych do 10,25% w zakresie wskaźnika kapitału podstawowego Tier I oraz 13,25% w zakresie łącznego współczynnika kapitałowego, z dotychczas obowiązujących 9,00% i 12,00%;
  • funkcjonowanie w otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych, które stwarza presję na poziom generowanej marży odsetkowej netto;
  • sytuacja makroekonomiczna w polskiej gospodarce - wzrost produktu krajowego brutto oraz zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń, przy historycznie niskim poziomie stóp procentowych oraz niskich cenach surowców energetycznych pozytywnie wpływa na poziom generowanej sprzedaży kredytów oraz jakość portfela kredytowego.