Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychNota1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014 (przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpływy 20 868 278 19 770 097
- wpływy z tytułu składek ubezpieczeniowych brutto 18 103 916 16 813 033
- wpływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych 141 088 374 467
- wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 23 504 5 801
- wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 75 981 57 799
- wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 196 358 185 909
- wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny 945 897 1 309 017
- pozostałe wpływy operacyjne 50 1 381 534 1 024 071
Wydatki (19 596 595) (17 994 884)
- składki ubezpieczeniowe zapłacone z tytułu reasekuracji (336 090 (281 562)
- wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej (34 801 (6 665)
- odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (10 526 619 (8 913 766)
- wypłacone świadczenia z tytułu kontraktów inwestycyjnych (698 661 (1 389 107)
- wydatki z tytułu akwizycji (2 049 302 (1 792 914)
- wydatki o charakterze administracyjnym (2 228 149 (2 043 079)
- wydatki z tytułu odsetek (210 (367)
- wydatki z tytułu podatku dochodowego (662 131 (643 411)
- wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego (495 393 (463 856)
- wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny (560 757 (574 396)
- pozostałe wydatki operacyjne 50 (2 004 482 (1 885 761)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 271 683 1 775 213
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 645 441 193 656 131 136
- zbycie nieruchomości inwestycyjnych 57 142 46 372
- wpływy z nieruchomości inwestycyjnych 245 718 161 875
- zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych 6 025 11 456
- zbycie udziałów i akcji 4 877 722 5 684 627
- realizacja dłużnych papierów wartościowych 45 542 373 59 499 048
- zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży 312 776 047 322 415 856
- zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 192 354 486 230 591 875
- realizacja pozostałych lokat 85 974 398 33 292 748
- odsetki otrzymane 1 413 031 4 273 948
- dywidendy otrzymane 53 325 85 347
- zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu nabycia jednostek i zmiany zakresu konsolidacji 2 103 681 45 341
- pozostałe wpływy z lokat 37 245 22 643
Wydatki (640 588 049) (657 879 173)
- nabycie nieruchomości inwestycyjnych (311 749) (674 638)
- wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych (168 095) (152 702)
- nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych (320 910) (257 336)
- nabycie udziałów i akcji (4 771 041) (6 309 465)
- nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych 2.4.6 (1 347 728) (1 573 516)
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji 2.4.1
2.4.3
(226 584) (16 108)
- nabycie dłużnych papierów wartościowych (43 041 422) (60 179 445)
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży (312 954 479) (322 391 282)
- otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych (191 287 851) (229 791 689)
- nabycie pozostałych lokat (86 152 061) (36 528 980)
- pozostałe wydatki na lokaty (6 129) (4 012)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 853 144 (1 748 037)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 373 819 684 368 232 652
- wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 40 954 10 823
- wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 1 456 955 2 015 447
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 372 321 775 366 206 382
Wydatki (377 853 538) (368 542 449)
- dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej 42.1.1.1 (4 058 594) (1 468 133)
- spłata kredytów i pożyczek (126 389) (39 815)
- zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu (373 634 541) (367 019 479)
- odsetki od kredytów i pożyczek (4 602) (14 718)
- odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (28 771) -
- pozostałe wydatki finansowe (641) (304)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 033 854) (309 797
Przepływy pieniężne netto, razem 2 090 973 (282 621
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 324 007 569 157
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 24 883 37 471
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 40 2 439 863 324 007
- o ograniczonej możliwości dysponowania 22 428 31 081