56.5 Kontrola Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w PZU Życie

W okresie od 12 sierpnia do 3 października 2014 roku UKNF przeprowadził kontrolę w PZU Życie. Kontrola objęła działalność i stan majątkowy PZU Życie w zakresie:

  • organizacji i zarządzania;
  • rachunkowości;
  • polityki lokacyjnej;
  • rezerw techniczno – ubezpieczeniowych;
  • spełniania świadczeń.

29 czerwca 2015 roku PZU Życie otrzymał protokół pokontrolny, do którego 13 lipca 2015 roku i 12 sierpnia 2015 roku złożył zastrzeżenia.

12 listopada 2015 roku PZU Życie otrzymał zalecenia dostosowania działalności zakładu ubezpieczeń do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych.

Zalecenia dotyczyły w szczególności obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczających oraz poszkodowanych, stosowania zasad przyjmowania reklamacji, kompletności planów technicznych w obszarze ustalania stopy technicznej oraz zasad (polityki) rachunkowości w obszarze wyceny aktywów (w szczególności niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych), a także stosowanych metod wyceny instrumentów finansowych oraz ustalania wartości rezerwy ubezpieczeń na życie.

Termin wykonania powyższych zaleceń ustalono na 29 lutego 2016 roku.

PZU Życie w pismach z 29 grudnia 2015 roku, 4 lutego, 23 lutego oraz 29 lutego 2016 roku poinformował UKNF o sposobie realizacji zaleceń.

Kwestie zidentyfikowane przez UKNF nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.