18. Koszty odsetkowe

Koszty odsetkowe 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 68 209 105 975
Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe 37 655 15 676
Kredyty bankowe zaciągnięte przez spółki z Grupy PZU 4 394 8 908
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach 6 477 16 609
Pozostałe 698 117
Koszty odsetkowe, razem 117 433 147 285