8.2 Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem jest spójna w Grupie PZU i w poszczególnych spółkach ubezpieczeniowych Grupy PZU obejmuje cztery poziomy kompetencyjne.

Trzy pierwsze to:

  • Rada Nadzorcza, która sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego procesu w ramach decyzji określonych w statucie danej spółki i regulaminie Rady Nadzorczej;
  • Zarząd, który organizuje i zapewnia działanie systemu zarządzania ryzykiem poprzez uchwalanie strategii, polityk, wyznaczanie apetytu na ryzyko, określenie profilu ryzyka i określenie tolerancji na poszczególne kategorie ryzyk;
  • komitety, które podejmują decyzje dotyczące ograniczania poziomu poszczególnych ryzyk do ram wyznaczonych przez apetyt na ryzyko. Komitety przyjmują procedury i metodyki związane z ograniczaniem poszczególnych ryzyk, a także akceptują limity ograniczające poszczególne rodzaje ryzyk.

Czwarty poziom kompetencyjny dotyczy działań operacyjnych i podzielony jest pomiędzy trzy linie obrony:

  • pierwsza linia obrony – obejmuje bieżące zarządzanie ryzykiem na poziomie jednostek i komórek organizacyjnych spółek oraz podejmowanie decyzji w ramach procesu zarządzania ryzykiem;
  • druga linia obrony – obejmuje zarządzanie ryzykiem poprzez wyspecjalizowane komórki zajmujące się identyfikacją, pomiarem, oceną, monitorowaniem i raportowaniem ryzyka oraz kontrolą limitów;
  • trzecia linia obrony – obejmuje audyt wewnętrzny, który przeprowadza niezależne audyty elementów systemu zarządzania ryzykiem oraz czynności kontrolnych wbudowanych w działalność Grupy.

W procesie zarządzania ryzykiem w Alior Banku aktywną rolę odgrywają zarząd i rada nadzorcza Alior Banku oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem corocznie określając strategię w tym zakresie, m. in. akceptując strategię zarządzania ryzykiem rynkowym, w tym głównych limitów ryzyka oraz kontrolując zgodność polityki Alior Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym.

Zarząd Banku jest odpowiedzialny m.in. za: nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem, monitorowanie i sprawozdawanie na temat ryzyka; określanie odpowiedniej organizacji oraz podziału zadań, akceptację polityk i instrukcji regulujących zarządzanie ryzykiem oraz wyznaczanie limitów szczegółowych dla ograniczenia ryzyka Alior Banku oraz zapewnienie odpowiedniego mechanizmu ich monitorowania i powiadamiania o przekroczeniach.

Podstawowe założenia strategii zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności w Alior Banku zawarte są w polityce zarządzania aktywami i pasywami, opracowywanej w cyklu rocznym i przedstawianej przez Zarząd Alior Banku do akceptacji Radzie Nadzorczej Alior Banku w ramach akceptacji budżetu rocznego. Obowiązuje ona do momentu jej następnej aktualizacji.

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami sprawuje bieżącą kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem rynkowym, w tym ryzykiem płynności, akceptuje limity operacji Alior Banku na rynkach pieniężnych i kapitałowych. Podejmuje wszelkie decyzje, jeśli nie zostały one uprzednio zakwalifikowane do wyłącznych kompetencji zarządu bądź rady nadzorczej Alior Banku.