24. Zysk na jedną akcję

Zysk na jedną akcję 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisywany właścicielom jednostki dominującej 2 342 355 2 967 731
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych 863 523 000 863 519 490 1)
Liczba akcji wyemitowanych 863 523 000 863 523 000 1)
Liczba akcji własnych (w posiadaniu konsolidowanych funduszy inwestycyjnych) - (3 510) 1)
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) 2,71 3,44 1)

1) Dane porównywalne przekształcono, uwzględniając nową liczbę akcji, po przeprowadzeniu splitu opisanego w punkcie 42.1.

W 2015 i w 2014 roku nie zaniechano żadnego rodzaju działalności.

W 2015 i w 2014 roku nie wystąpiły transakcje ani zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.