54.2 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku i na 31 grudnia 2015 roku1 stycznia – 31 grudnia 2014 roku i na 31 grudnia 2014 roku
 Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1)Pozostałe pomioty powiązane 2)Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1)Pozostałe pomioty powiązane 2)
Składka przypisana brutto        
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych - 3 188 - 860
w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) - - - -
Pozostałe przychody - 3 - -
Koszty - 11 - 18
w tym odpisy na należności dokonane w bieżącym okresie - - -  
Należności   50   40
wartość brutto - 50 - 40
odpisy aktualizujące - - - -
wartość netto - 50 - 40
Zobowiązania - 4 - 11
Aktywa warunkowe - - - -
Zobowiązania warunkowe - - - -

1) Osoby zarządzające wyższego szczebla, dane wg oświadczeń.

2) Niekonsolidowane spółki w likwidacji oraz jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności.