43. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 19 278 600 18 410 647
Rezerwa składek 5 642 997 5 133 390
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 119 183 19 257
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 7 706 360 7 258 764
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 807 892 5 997 595
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 2 168 1 641
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 22 001 721 21 756 238
Rezerwa składek 93 816 97 456
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 221 886 16 281 625
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 557 680 511 587
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 494 650
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 383 888 439 364
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 4 743 957 4 425 556
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 41 280 321 40 166 885

Powyższa tabela zawiera także kwoty rezerw w ubezpieczeniach na życie utworzonych na stary portfel (opisane w punkcie 5.18.2.2), których wysokość wynosi:

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na stary portfel 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Rezerwy ubezpieczeń na życie 442 996 471 174
Pozostałe rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe 168 536 194 623
- rezerwy na wypadek wystąpienia niskich stóp procentowych 108 846 123 273
- rezerwy na postępowania sporne 59 690 71 350
Rezerwa IBNR i RBNP 1 544 2 298
Rezerwy na stary portfel, razem 613 076 668 095

Sekcja zawiera:

43.1 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

43.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie