13. Przychody netto z inwestycji

Przychody netto z inwestycji 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Przychody odsetkowe, w tym: 1 349 061 1 480 543
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 49 884 55 849
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 931 857 961 401
- pożyczki 363 872 439 660
- należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 757 484
- środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 2 691 23 149
Przychody z dywidend, w tym: 58 313 88 121
- aktywa finansowe zakwalifikowane do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy w momencie pierwszego rozpoznania 35 260 63 903
- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 22 149 18 059
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 904 6 159
Przychody z tytułu nieruchomości inwestycyjnych 212 170 137 428
Różnice kursowe, w tym: 78 455 58 321
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (15) 1 957
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 7 676 8 421
- pożyczki 887 81 952
- należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 9 160 21 210
- środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 49 923 33 970
- zobowiązania finansowe 12 344 (79 171)
- pozostałe (1 520) (10 018)
Pozostałe, w tym: (126 731) (59 764)
- koszty działalności inwestycyjnej (31 202) (24 512)
- koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych (122 730) (61 209)
- pozostałe 27 201 25 957
Przychody netto z inwestycji, razem 1 571 268 1 704 649