49. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego