9.3 Zarządzanie kapitałem własnym w Alior Banku

W procesie zarządzania kapitałem własnym w Alior Banku nadrzędną rolę odgrywają zarząd i rada nadzorcza Alior Banku oraz komitet zarządzania ryzykiem.

Zarząd Alior Banku przygotowuje i wdraża procesy szacowania kapitału wewnętrznego, planowania i zarządzania kapitałowego oraz dokonuje przeglądów i nadzoruje proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (ICAAP). Do kompetencji rady nadzorczej Alior Banku należy zatwierdzanie procedur dotyczących szacowania kapitału wewnętrznego oraz planowania i zarządzania kapitałowego.

Nadzór nad procesem ICAAP w Alior Banku, w tym procesem przeglądu ryzyka i metod szacowania kapitału wewnętrznego na istotne rodzaje ryzyka oraz monitoring celów kapitałowych, limitów alokacji kapitału oraz limitów dla łącznego współczynnika kapitałowego i współczynnika kapitału Tier1 sprawowany jest przez komitet zarządzania ryzykiem.