55. Zatrudnienie

Poniższa tabela przedstawia średnie zatrudnienie w etatach w spółkach Grupy PZU.

Wyszczególnienie 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Zarządy (liczba osób na koniec okresu sprawozdawczego) 81 77
Kadra kierownicza 1 448 1 216
Doradcy 7 2
Pozostali pracownicy 21 589 15 629
Razem 23 125 16 924

Wzrost zatrudnienia w Grupie PZU w 2015 roku wynika z rozszerzenia Grupy PZU o nowo nabyte jednostki: (Alior Bank – 6 346 etaty, pozostałe spółki – 118).