Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnymNotaKapitał podsta-wowyKapitały przypadające właścicielom jednostki dominującejUdziały niekon-trolująceKapitał własny, razem
   Pozostałe kapitałyNiepodzielony wynikRazem  
   Akcje własneKapitał zapasowyKapitał z aktualizacji wycenyPozostałe kapitały rezerwoweZyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczychRóżnice kursowe z przeli-czeniaZysk z lat ubiegłychZysk netto   
Nota   42.1   42.2.1 42.2.2     42.2.3       2.3  
Stan na 1 stycznia 2015 roku   86 352 (110) 9 678 921 248 543 66 (6 179) (35 450) 3 194 193 - 13 166 336 1 292 13 167 628
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży   -   - 2 492 - - - - - 2 492 - 2 492
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności 34 -   - 871 - 45 1 - - 917 - 917
Różnice kursowe z przeliczenia   -   - - - - (6 559) - - (6 559) (15) (6 574)
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych 44 -   - - - 1 730 - - - 1 730 - 1 730
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych   -   - 7 201 - - - - - 7 201 - 7 201
Inne całkowite dochody netto, razem   -   - 10 564 - 1 775 (6 558) - - 5 781 (15) 5 766
Zysk (strata) netto   -   - - - - - - 2 342 355 2 342 355 (159) 2 342 196
Całkowite dochody razem   -   - 10 564 - 1 775 (6 558) - 2 342 355 2 348 136 (174) 2 347 962
Pozostałe zmiany, w tym:   - 110 268 371 (18 430) (44) - 28 (2 840 788) - (2 590 753) 2 254 070 (336 683)
Podział wyniku finansowego 42.1.1 -   248 262 - (44) - - (2 838 771) - (2 590 553) - (2 590 553)
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 2.4.6.1 -   (388) - - - 28 - - (360) 2 254 070 2 253 710
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości   -   20 447 (18 430) - - - (2 017) - - - -
Sprzedaż akcji własnych   - 110 50 - - - - - - 160 - 160
Stan na 31 grudnia 2015 roku   86 352 - 9 947 292 240 677 22 (4 404) (41 980) 353 405 2 342 355 12 923 719 2 255 188 15 178 907

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (kontynuacja)

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnymNotaKapitał podsta-wowyKapitały przypadające właścicielom jednostki dominującejUdziały niekon-trolująceKapitał własny, razem
   Pozostałe kapitałyNiepodzielony wynikRazem  
   Akcje własneKapitał zapasowyKapitał z aktualizacji wycenyPozostałe kapitały rezerwoweZyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczychRóżnice kursowe z przeli-czeniaZysk z lat ubiegłychZysk netto   
Nota   42.1   42.2.1 42.2.2     42.2.3       2.3  
Stan na 1 stycznia 2014 roku   86 352 (110) 8 855 999 242 297 - 902 (37 737) 3 963 587 - 13 111 290 16 341 13 127 631
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży   - - - 8 475 - - - - - 8 475 - 8 475
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności 34   - - - - (190) 8 - - (182) - (182)
Różnice kursowe z przeliczenia   - - - - - - 2 279 - - 2 279 8 2 287
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych 44   - - - - (6 891) - - - (6 891) - (6 891)
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych   - - - 13 504 - - - - - 13 504 - 13 504
Inne całkowite dochody netto, razem   - - - 21 979 - (7 081) 2 287 - - 17 185 8 17 193
Zysk (strata) netto   - - - - - - - - 2 967 731 2 967 731 (104) 2 967 627
Całkowite dochody razem   - - - 21 979 - (7 081) 2 287 - 2 967 731 2 984 916 (96) 2 984 820
Pozostałe zmiany, w tym:   - - 822 922 (15 733) 66 - - (3 737 125) - (2 929 870) (14 953) (2 944 823)
Podział wyniku finansowego   - - 800 257 - 66 - - (3 736 288) - (2 935 965) - (2 935 965)
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi   - - 6 095 - - - - - - 6 095 (14 953) (8 858)
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości   - - 16 570 (15 733) - - - (837) - - - -
Stan na 31 grudnia 2014 roku   86 352 (110) 9 678 921 248 543 66 (6 179) (35 450) 226 462 2 967 731 13 166 336 1 292 13 167 628