48.1 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Zobowiązania wobec ubezpieczających 390 038 408 721
Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 177 507 172 492
Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 128 621 105 501
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem 696 166 686 714