56.1 Wynagrodzenie biegłego rewidenta

W tabeli poniżej zaprezentowano kwoty należne podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych PZU wypłacone lub należne za dany okres, powiększone o podatek VAT, określone zgodnie z zasadą memoriału.

Wyszczególnienie1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014
Badanie sprawozdań finansowych 1 488 714
Inne usługi poświadczające 248 248
Pozostałe usługi 27 27
Razem 1 763 989

Umowę z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. o przeglądy oraz badania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZU za lata obrotowe 2014 – 2016 z opcją przedłużenia na lata 2017 – 2018 zawarto 26 czerwca 2014 roku.